Verantwoording

Omdat we zo transparant mogelijk willen zijn...

…praten we je ook graag bij over wat we precies bereiken en met welke fondsen. We ontvangen voor onze basisactiviteiten een prestatiesubsidie van de provincie Drenthe. Jaarlijks leggen we verantwoording af in de jaarrekening en een jaarverslag. Daarnaast krijgen we bijdragen van De Nationale Postcode Loterij en andere fondsen.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). We hebben de informatie die voor de ANBI-status van belang is voor je op een rij gezet.

Nationale Postcodeloterij
Dankzij de bijdrage van de Postcodeloterij kunnen we investeren in verschillende projecten, zoals de campagnes Nacht van de Nacht en Energietuinen. Sinds 1996 ondersteunt de Nationale Postcodeloterij De Natuur en Milieufederaties.

CBF-Erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Voor meer informatie en onze jaarverslagen kun je kijken op de ‘over ons‘ pagina. Nieuwsgierig naar meer? Je kunt het document dat je zoekt bij ons secretariaat opvragen via info@nmfdrenthe.nl of via 0592-311150. Lees hier de statuten van de Natuur en Milieufederatie Drenthe (pdf).

Klachtenprocedure
Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig en integer te werken. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. In dat geval kun je gebruikmaken van onze klachtenprocedure of ons meldpunt integriteitsschendingen. Klachten of meldingen kun je telefonisch of schriftelijk doorgeven.

 • Wanneer is het een klacht?
  Een klacht heeft betrekking op onze dienstverlening. Het is bedoeld om aan te geven dat iets niet op een juiste wijze is verlopen, je ontevreden bent, iets hebt gesignaleerd of meegemaakt waarvan je vindt dat het anders had moeten verlopen. Bijvoorbeeld wanneer een brief te laat beantwoord is of je onjuiste informatie over een bijeenkomst hebt ontvangen.
 • Wanneer is het een integriteitsmelding?
  Een integriteitsmelding gaat om ernstige zaken. Integriteitsmeldingen hebben te maken met:
  • belangenverstrengeling
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie
  • strafbare misdragingen buiten werktijd
  • verspilling en misbruik van eigendommen
  • ongewenst gedrag: agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc.

Klacht indienen

Integriteitsmelding doen

Gedragscodes
De Natuur en Milieufederatie Drenthe onderschrijft de volgende gedragscodes:

 • Code Goed Bestuur; onderdeel van de Erkenningsregeling Goede Doelen;  we verantwoorden in ons jaarverslag hoe we invulling geven aan deze code. Het gaat om daarbij om de volgende principes:
  1. Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering
  2. Optimale besteding van de financiële middelen
  3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden.
 • Professionele gedragscode Natuur en Milieufederaties; deze gedragscode beschrijft afspraken over de onderlinge samenwerking van de natuur- en milieufederaties en basisprincipes over integriteit.
 • Gedragscode gegevensbescherming Natuur en Milieufederaties.De Natuur en Milieufederaties hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over een correcte invulling van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, omdat er veel overeenstemming is tussen het soort persoonsgegevens dat de federaties verwerken en de manier waarop ze worden verwerkt. Alle medewerkers, die met deze gegevens werken, onderschrijven deze gedragscode.

Taakverdeling Stichtingsraad en directie

De taakverdeling en functiescheiding tussen onze directie en Stichtingsraad is in onze statuten vastgelegd. De afspraken zijn verder uitgewerkt in het Directiestatuut en het Reglement stichtingsraad.

Jaarverslagen en rapportages vind je hier