Wijziging stikstofwet stap in goede richting

18 december 2020

Wijziging stikstofwet stap in goede richting

Een meerderheid in de Tweede Kamer kan instemmen met aanscherping van de stikstofwet. De wettelijke reductiedoelstelling voor stikstof gaat naar 50% in 2035. Bovendien dient de stikstofuitstoot in 2025 met 40% te zijn teruggebracht. Daarnaast hebben Rijk en provincies een akkoord bereikt over een forse investering in natuur. Daarmee ligt er een duidelijk kader waarmee de provincie Drenthe voortvarend met de stikstofaanpak aan de slag kan met als uiteindelijke doel een betere bescherming van kwetsbare natuur in Drenthe.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel wilde het kabinet niet verder gaan dan een reductie van de stikstofuitstoot van 26% in 2030. Dit terwijl de commissie Remkes een reductie van de stikstofuitstoot met 50% in 2030 adviseerde. Op basis van het kabinetsvoorstel moet de reductie van 50% nu 5 jaar later in 2035 worden bereikt. Dat moet ertoe leiden dat in 2035 74% van de stikstofgevoelige natuur in Natura2000-gebieden voldoende is beschermd. Hoewel het wetsvoorstel dus het advies van Remkes niet volgt is het positief dat het wetsvoorstel is aangescherpt.

Naast de inzet op een daling van de stikstofuitstoot, ligt er ook een pakket aan natuurmaatregelen. Rijk en provincies hebben een akkoord bereikt over de besteding van bijna 3 miljard euro voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende 10 jaar. Vanuit het ‘Programma Natuur’ werken overheden, natuurbeheerders en particuliere en agrarische grondeigenaren samen aan regionale en landelijke maatregelen. De plannen omvatten onder meer het versterken en verbeteren van natuurgebieden, hogere vergoedingen voor natuurbeheer en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw in gebieden rondom natuurgebieden. Drenthe zal hier, net als andere provincies, een substantieel deel van ontvangen. Dit komt neer op enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar.

Het overgrote deel van de Drentse natuur, zoals heide, is gevoelig voor stikstofdepositie. Het is positief dat er nu een voorstel ligt voor een degelijk pakket aan maatregelen, dat zowel zorgt voor vermindering van de stikstofbelasting als inzet op robuuste natuur. Het is nu van belang in aanvulling hierop ook een regionaal pakket van gebiedsgerichte maatregelen te ontwikkelen dat de stikstofdepositie op de meest kwetsbare natuur nog verder terugbrengt. Eind 2019 presenteerden wij al Bouwstenen voor een Drents stikstofprogramma.

Met deze bouwstenen en de beschikbaar gestelde middelen kunnen we in Drenthe voortvarend aan de slag met de aanpak van en stikstofprobleem en herstel van de natuur. Met slimme gebiedssamenwerking en grondruil kunnen we ook natuurinclusieve landbouw rond de natuurgebieden een flinke impuls geven. Werk aan de winkel en aan de slag!

Meer informatie

Lees hier het Eindadvies over structurele aanpak Adviescollege Stikstofproblematiek ‘Niet alles kan overal’
Lees hier het pamflet Bouwstenen voor een Drents stikstofprogramma
Lees hier meer de effecten van stikstof op de Drentse natuur