Natuur- en milieuorganisaties presenteren bouwstenen voor Drents stikstofprogramma

17 december 2019

Natuur- en milieuorganisaties presenteren bouwstenen voor Drents stikstofprogramma

De stikstofcrisis raakt het hele land en de discussie erover wordt verhit gevoerd. Rijk en provincies proberen met alle macht vergunningverlening – waar uitstoot van stikstof op de natuur bij komt kijken – weer los te trekken. Maar dat lukt alleen als er tegelijk ook een degelijk pakket aan maatregelen ligt, dat zorgt voor vermindering van de stikstofbelasting. Daarom hebben de Drentse natuur- en milieuorganisaties aan de provincie voorstellen gedaan voor een Drents stikstofprogramma.

Natuur en gezondheid

Elke dag zijn er weer nieuwe ontwikkelingen in het stikstofdebat. In de hele discussie dreigt men bijna te vergeten dat de essentie van de stikstofproblematiek gaat over de kwaliteit van onze natuur – en daarmee onze eigen gezonde leefomgeving. Natuur heeft een grote waarde in zichzelf, is onvervangbaar en heeft het recht om goed beschermd te worden. De natuur heeft ook een groot maatschappelijk belang en levert ons schone lucht en schoon water. Bovendien draagt het bij aan de gezondheid van mensen.

Een te hoge concentratie aan stikstofoxiden is niet alleen schadelijk voor de natuur, maar ook voor de volksgezondheid. Vooral mensen met astma en longklachten hebben hier last van. Ook leidt een overmaat aan stikstof in de bodem tot uitspoeling van nitraat naar het grondwater. Dit vormt een probleem voor de drinkwaterwinning. Meer dan voldoende redenen om te werken aan goede oplossingen om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Oplossingen: ook voor de lange termijn

Alle aandacht van de overheid gaat nu uit naar de korte termijn; het weer kunnen vergunnen van activiteiten. Zo heeft de provincie recent nieuwe beleidsregels vastgesteld, waarmee de vergunningverlening weer op gang moet komen, en is de regering bezig met een spoedwet stikstof.  Zonder een duidelijke aanpak voor het verminderen van stikstofuitstoot, zowel op korte als lange termijn, blijft dit echter wel dweilen met de kraan open. Hierdoor is dit nieuwe kader voor de vergunningverlening nog steeds discutabel en juridisch kwetsbaar. Het is dus hoog tijd om aan de slag te gaan met de fundamentelere oplossingen – en met perspectieven voor de betrokken sectoren.

Vandaar dat we op 3 december een pamflet met bouwstenen aan de provincie hebben aangeboden. In het pamflet getiteld “Bouwstenen voor een Drents stikstofprogramma” doen de Drentse natuur- en milieuorganisaties voorstellen voor een Drents Actieprogramma.

Enkele hoofdpunten in het pamflet:

  • Alle sectoren moeten een evenredige bijdrage leveren.
  • De stikstofproblematiek moet integraal worden aangepakt – samen met andere uitdagingen op het vlak van onder meer klimaat, water en natuur.
  • De bijdrage die de regio kan leveren heeft alleen voldoende effect als er ook sprake is van een stevig generiek beleid.
  • Er is een duidelijk tijdpad nodig, waarin de reductieopgave wordt gerealiseerd.

Ook landelijk hebben de natuur- en milieuorganisaties in een plan van aanpak aan de regering aanbevelingen gedaan voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de natuur.

Drentse samenwerking

Drenthe kent een goede overlegcultuur waarbinnen we ons samen inzetten voor maatschappelijke uitdagingen. Met een voortvarende aanpak van de stikstofproblemen zijn alle sectoren – en daarmee de samenleving als geheel – gediend. Wij werken graag mee aan het gezamenlijk vinden van oplossingen voor Drenthe. Dat is niet alleen hard nodig, maar ook zeker haalbaar.