Na de verkiezingen begint het echte werk

13 april 2023

Na de verkiezingen begint het echte werk

Koeien in Drenthe

De verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschappen hebben geleid tot grote verschuivingen in het politieke landschap. BBB is de grote winnaar en bekleedt maar liefst 17 van de 43 zetels in de Provinciale Staten. 

Ook bij de waterschappen heeft BBB veel zetels veroverd, naast de groene partij Water Natuurlijk. Het zal ongetwijfeld tot veranderingen leiden, maar welke is nog moeilijk te zeggen. “The proof of the pudding is in the eating,” zeggen de Engelsen. 

BBB is aan zet

BBB trekt het formatieproces. Zij kan niet langer langs de zijlijn stellen dat het anders moet, maar zal nu zelf de bestuurlijke verantwoordelijkheid moeten nemen. De opgaven op het vlak van natuur, water en klimaat zijn door de verkiezingen niet veranderd en vragen om een krachtige aanpak en duidelijke keuzes. Deze uitdaging ligt ook in Drenthe voor. Wij maken ons zorgen over het landelijk debat dat gaande is. Met het steeds weer ter discussie stellen van doelen en instrumenten komen we in de praktijk geen meter verder. 

Nederland van het slot

De Natuur en Milieufederatie Drenthe roept de Drentse partijen op om met spoed te komen tot een aanpak voor onder meer de stikstofproblematiek. Halvering van de stikstofuitstoot -zoals het kabinet voorstaat- is nodig om de natuur te herstellen en Nederland weer van het slot te krijgen. Voor natuurherstel, het realiseren van voldoende en schoon water en verbetering van de luchtkwaliteit dienen provincies voor 1 juli integrale plannen op te stellen. Het kabinet heeft de provincies miljarden in het vooruitzicht gesteld om samen met partners in de gebieden aan de slag te gaan om de impasse te doorbreken. 

Geen uitstel meer

Dit is ook onze oproep aanalle Drentse partijen: grijp alle middelen aan die het kabinet aanreikt en kom voor 1 juli tot een integrale aanpak voor natuur, water en klimaat die Drenthe van het slot haalt en snel vooruit helpt. Dit vormt wat ons betreft ook het hoofdpunt voor het nieuwe bestuursakkoord. We moeten aan de slag. Natuurherstel verdraagt geen uitstel meer. Handen uit de mouwen is in het belang van alle sectoren. 

De kracht van Drenthe

De samenwerkende Drentse natuur- en milieuorganisaties hebben voor de verkiezingen acht speerpunten aangereikt in het pamflet Investeren in de Kracht van Drenthe. Deze zijn voorzien van concrete acties en uitwerkingen voor de komende bestuursperiode. We hebben de speerpunten ook meegegeven als input voor de formatie die nu gaande is. 

Voor de verkiezingen hebben we rondom deze speerpunten voor de diverse partijen een serie pop-ups georganiseerd waarin we de thema’s verder hebben uitgelicht. Het geheel is afgesloten met een levendige en druk bezochte debatavond. Onder de paraplu van de Kracht van Drenthe zullen we ook de komende tijd aandacht blijven vragen voor de belangrijke opgaven en vooral samen met de verschillende partijen blijven werken aan oplossingen.