Meer Drentse actie nodig voor toekomstbestendige bouw

2 februari 2024

Meer Drentse actie nodig voor toekomstbestendige bouw 

Duurzaam, circulair en natuurinclusief bouwen is in Drenthe nog niet de norm, maar er zijn meerdere goede initiatieven op dit gebied. De Natuur en Milieufederatie roept Drentse overheden, woningcorporaties, bouwers, ontwerpers en kennisinstellingen op daar de komende tijd meer werk van te maken.  

Woningbouw & duurzaamheid verenigen

Nederland staat voor een grote opgave: de woningnood groeit en het Rijk zet in op de bouw van 900.000 nieuwe woningen tot 2030. Ook in Drenthe streven we naar de realisatie van voldoende, passende en aantrekkelijke huizen, voorzieningen en bedrijven voor alle inwoners. Tegelijkertijd staan we voor de opgave om het grondstoffengebruik en de uitstoot van CO2 drastisch terug te dringen. Een gemeenschappelijke visie en beleid is hard nodig om deze doelen te verenigen en de Drentse woningbouw toekomstbestendig te maken. 

  • Wat is toekomstbestendige woningbouw?
    Als we de honderdduizenden nieuwe woningen gaan bouwen met veel beton, staal, baksteen en omringend asfalt zijn we in 2027 door ons CO2-budget heen en halen we de klimaatdoelen niet. Daarom is toekomstbestendige woningbouw duurzaam in alle opzichten: de nieuwbouwwoningen zijn energiezuinig, maar ook gebouwd van circulaire en biobased materialen – en bieden een gezond leefklimaat. De nieuwe buurten zijn daarnaast natuurinclusief, klimaatadaptief en bieden volop kans voor duurzame mobiliteit. Eén van de mogelijkheden om hier meer werk van te maken is Drenthe te laten aansluiten bij het Convenant Toekomstbestendig Bouwen.

 

Verkenning Drentse toekomstbestendige woningbouw

De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft de afgelopen periode een verkenning uitgevoerd onder de diverse partners die zich inzetten voor toekomstbestendige woningbouw, waaronder verschillende overheden, woningcorporaties, bouwbedrijven, grondstoffenleveranciers, architecten, brancheorganisaties, kenniscentra en maatschappelijke organisaties.  

Uit deze verkenning komt naar voren dat er eerste stappen zijn gemaakt, maar dat circulaire bouw nog lang geen standaard is in beleid en de gangbare bedrijfsvoering. Voor een echte omslag zijn nog meer en grotere inspanningen nodig. Daarbij zien we ook veel verschillende standaarden en aanpakken. Er zijn wel algemene doelen, maar er is geen gemeenschappelijk en gedragen beeld van de ambities en te nemen stappen. De transitie naar een circulaire aanpak vraagt bovendien om andere, meer integrale werkwijzen, een actievere leercultuur, andere financieringsstructuren en nieuwe samenwerkingsverbanden. De wil om het anders te doen is bij de verschillende partners wel groot.  

Het is onze overtuiging dat een volgende stap voor deze transitie alleen mogelijk is op basis van verenigde krachten. Bedrijven, overheden, woningcorporaties en andere betrokken partijen erkennen het belang en de urgentie en zijn bereid om een volgende stap te zetten. Maar zij hebben elkaar hierbij wel heel hard nodig. Daarom gaan wij de komende tijd het gesprek aan met diverse partijen om te komen tot een provinciale impuls.

[Tekst gaat verder onder afbeelding]

Toekomstbestendig bouwen in Drenthe
Een mooi voorbeeld van toekomstbestendige bouw: de gemeentewerf in Roden (foto: Imazzo)

 

Woningbouw met Drentse identiteit

De huidige Drentse bouwopgave van 13.000 woningen biedt een uitgelezen kans om samen de mogelijkheden te verkennen om deze op een toekomstbestendige manier in te vullen, waarbij we integraal werken aan meerdere maatschappelijke opgaven, zónder daarbij onze Drentse identiteit te verliezen. En waarbij brede welvaart, een gezonde leefomgeving en een groene economie belangrijke uitgangspunten zijn. Van kleinschalige initiatieven vanuit de gemeenschap tot grotere ontwikkelprojecten, laten we samen beginnen met leren, delen en bouwen aan een nog mooier en duurzamer Drenthe!  

Profiel Emile Suringar

Emile Suringar

Ontwikkelaar Circulaire Economie