Boer Burger Natuur Drenthe

Boer Burger Natuur Drenthe

Hoe kunnen we in Drenthe landbouw laten samengaan met meer biodiversiteit en landschapskwaliteit en dit beter laten samenhangen met de natuur en de omgeving? En hoe stimuleren we boeren om te investeren in deze vorm van landbouw? Om natuurinclusieve landbouw in onze provincie te realiseren, werken we samen met LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, DAJK, Agrarische Natuur Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe. In 2019 presenteerden we al een gezamenlijke Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit. Deze is agenda is uitgewerkt in het samenwerkingsprogramma Boer Burger Natuur Drenthe (BBND).

Onze ambitie

Onze ambitie is dat rendabele Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven in 2030 behoren tot de koplopers in Nederland wat betreft de kringlooplandbouw én het leveren van een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit. Op termijn bedrijft elk Drents landbouw­bedrijf, passend binnen de economische bedrijfsontwikkeling, natuurinclusieve landbouw. Dit willen de landbouw- en natuurorganisaties via een integrale gebiedsgerichte aanpak én via een bedrijfsgerichte aanpak bevorderen.

Activiteiten en projecten

Binnen het programma werken we samen met de Drentse landbouw- en natuurorganisaties en de provincie aan de volgende activiteiten en projecten:

  • Belonen voor duurzaam boeren
  • Gebiedsgerichte aanpak
  • Pacht en grond
  • Samenwerking boer en burger (campagne)
  • Verdienmodellen
  • Monitoring

Het project Belonen voor duurzaam boeren is een vervolg op het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe, waarin we samen met de landbouw- en de natuurorganisaties een beloningssysteem voor de melkveehouderij hebben ontwikkeld op het vlak van duurzaamheid. We werken nu aan een beloningssysteem voor melkveehouderij- én akkerbouwbedrijven, waardoor bedrijven ook een beloning kunnen ontvangen wanneer ze bijdragen aan de biodiversiteit of landschapskwaliteit.

Nieuws over dit project