Tunnelvisie dreigt voor aanpak van de N34

6 september 2022

Tunnelvisie dreigt voor aanpak van de N34

Tot woensdag 7 september kan iedereen bij de provincie oplossingsrichtingen aandragen voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en aanpak van het verkeersplein Gieten. Opvallend is dat de provincie stelt dat alle oplossingsrichtingen dienen uit te gaan van een eindbeeld waarbij de N34 verdubbeld wordt. Bovendien moet de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur in alle alternatieven worden gehandhaafd. Dit terwijl de Provinciale Staten eerder hebben besloten om ook andere alternatieven onder de loep te nemen. Wij roepen de provincie op om deze alternatieven een serieuze plek te geven in de verdere procedure.    

Op 7 juli jl. hebben Gedeputeerde Staten (GS) de ‘kennisgeving voornemen en participatie gedeeltelijke verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten’ gepubliceerd. Dit is een nieuwe stap in de al langer lopende procedure voor een verkeersaanpak van de N34 op het traject tussen Emmen en De Punt. GS nodigen nu iedereen uit oplossingsrichtingen voor de opgave aan te dragen.

Opvallende uitgangspunten

Op dit moment loopt al het onderzoek in het kader van de milieueffectrapportage (m.e.r.). Daarin worden 16 verschillende alternatieven voor het oplossen van de problemen rond de N34 onderzocht. Dit betreft allerlei varianten voor een gedeeltelijke verdubbeling in combinatie met varianten voor de aanpak van verkeersplein Gieten, een gehele verdubbeling, een volledig inhaalverbod en een 2×1 variant. Bij de vaststelling van de NRD op 16 december 2020 hebben Provinciale Staten ook nog besloten daaraan drie varianten voor alleen een aanpak van het verkeersplein Gieten toe te voegen. In deze varianten is geen sprake van (gedeeltelijke) verdubbeling. Aanleiding hiervoor vormde de vele bezwaren tegen (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34.

Opvallend is dat GS nu aangeven dat zij voor de verkenning een aantal uitgangspunten hanteren. De aangedragen oplossingsrichtingen dienen daaraan te voldoen:

  • Alle oplossingsrichtingen dienen uit te gaan van het eindbeeld waarbij de N34 wordt verdubbeld.
  • De N34 blijft een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h.

Eenzijdige focus op verdubbeling

Ondanks het besluit van Provinciale Staten eind 2020, lijken GS dus nog steeds een eenzijdige focus te hebben op verdubbeling. Een verdubbeling vormt wat ons betreft echter niet de enige mogelijkheid om verkeerstromen op de N34 ten gunste van verkeersveiligheid en duurzamere bereikbaarheid te beïnvloeden. Juist van een verkenning mag worden verwacht dat alle realistische en haalbare oplossingsrichtingen die bijdragen aan de hoofddoelstelling, te weten verbetering van de verkeersveiligheid, de doorstroming en het openbaar vervoer, worden onderzocht.

Stikstof- en milieuvriendelijke variant

Wij gaan er daarom vanuit dat oplossingsrichtingen, ook als zij niet aansluiten bij de volledige verdubbeling (zoals een 2×1 variant en alleen aanpak van het knooppunt Gieten), nog steeds worden meegenomen in de verkenning. Ook hebben we in onze reactie met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten voorgesteld een stikstof- en milieuvriendelijke variant mee te nemen in de verkenning. Deze zou in onze ogen bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een aanpassing van het knooppunt Gieten in combinatie met een duurzaam veilig ingerichte 80 km-variant. Zo’n variant draagt niet alleen bij aan de verkeersveiligheid, maar levert ook winst op voor natuur en landschap. Het leidt tot minder stikstof, minder geluidsoverlast en deze variant spaart het omliggende landschap. Wij vinden dat GS deze opties serieus moeten nemen en dus nu niet terzijde mogen schuiven.

Meer weten?