Toekomstvisie recreatiesector biedt kansen voor samenwerking en Groen Herstel

12 maart 2021

Toekomstvisie recreatiesector biedt kansen voor samenwerking en Groen Herstel

De Drenthe recreatiesector heeft i.s.m. Recreatieschap, Marketing Drenthe en de provincie Drenthe een nieuwe toekomstvisie gepresenteerd. In die visie zien we goede aanknopingspunten voor intensivering van de samenwerking met de natuur- en milieuorganisaties. De visie gaat uit van een brede welvaartbenadering en de kracht van het Oer van Drenthe. Veel van de in de visie benoemde punten sluiten naadloos aan bij onze oproep voor een Groen Herstel. Wij vinden het een goed idee om dit verder samen op te pakken en uit te werken.

‘Toerisme en recreatie zijn van grote waarde voor bezoekers, bedrijven, bewoners en bestemming Drenthe’. Vanuit deze overtuiging heeft het Recreatieschap samen met Provincie Drenthe en Marketing Drenthe gewerkt aan het Perspectief op bestemming Drenthe 2030: een vrijetijdsagenda voor Drenthe en de Friese gemeente Ooststellingwerf. Het stuk is ontwikkeld samen met de sector. Meer dan 200 ondernemers en organisaties zijn hierbij betrokken.

COVID-19
De crisis heeft impact gehad op de recreatiesector en ook bedrijven in de problemen gebracht. Ook voor natuur en landschap zijn de gevolgen merkbaar. De druk op de kwetsbare natuurgebieden neemt toe; sommige gebieden worden letterlijk platgelopen en de overlast en afvalproblemen baren natuurorganisaties grote zorgen.

Tegelijk gloort er licht in de tunnel van de pandemie. De grotere belangstelling (en noodzaak) voor meer binnenlandse recreatie, rust, ruimte en het digitaal werken vanuit huis bieden nieuwe kansen. Maar die kansen kunnen alleen goed worden verzilverd als recreatie in samenhang met – en niet ten koste van – natuur en landschap verder wordt ontwikkeld.

Oer
Deze visie komt in onze ogen dan ook op een heel goed moment en raakt ook een goede snaar voor verdere en bredere samenwerking. De visie gaat namelijk nadrukkelijk uit van de kracht van natuur en landschap en de daaraan verbonden cultuurhistorische waarden; het zet het ‘oer’ van Drenthe centraal en wil dit behouden en versterken. Ook kiest het duidelijk voor het meer verbinden van de Drentse natuur.

Dat gaat uiteraard niet vanzelf. Ontwikkeling van recreatiebedrijven in de nabijheid van natuur – en intensiever gebruik van de natuur – gaan lang niet altijd goed samen met behoud en bescherming. Natuur en landschap staan zwaar onder druk. Het is juist daarom te waarderen dat deze visie de waarden erkend en omarmd. We zien deze visie dan ook vooral als uitnodiging en uitdaging om daar als recreatie- en natuursector samen mee aan de slag te gaan. Met de Groene Routekaarten die we gezamenlijk  hebben opgesteld, hebben we hiervoor al een aanzet gedaan.


En greep uit de Toekomstvisie recreatiesector: “Toerisme en recreatie in Drenthe levert een bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, vitaliteit leefomgeving, regionale economie, behoud cultuur en natuur, versterking trots en identiteit. We versterken de komende jaren welvaart én welzijn door uit te gaan van onze unieke waarden. Ofwel we werken aan een duurzame ontwikkeling met een goede balans tussen people, planet en profit. Dit maakt Drenthe een leefbare en veerkrachtige bestemming” 

Meer informatie

Toekomstvisie ‘Perspectief op bestemming Drenthe 2030
Project Recreatieschap