Provincie investeert in energietransitie, meer groen in stad en biodiversiteit platteland

13 november 2020

Provincie investeert in energietransitie, meer groen in de stad en biodiversiteit op het platteland

De Provinciale Staten van Drenthe hebben deze week ingestemd met de Drentse investeringsagenda. De Natuur en Milieufederatie is blij met de extra steun voor de energietransitie die er met dit besluit beschikbaar is gesteld. Ook de extra middelen voor investeringen in meer groen in het buitengebied, in steden en de fietsinfrastructuur juichen we toe. Deze punten sluiten aan bij ons pleidooi voor de groene herstelagenda. Ook voor natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit zegt de investeringsagenda steun toe. Hoe dit uit zal pakken en of dit afdoende antwoord is op voorliggende opgaven moet nog blijken.

Drentse inwoners aan zet
De provincie stelt op basis van deze agenda de komende jaren 9 miljoen extra beschikbaar voor verduurzaming van onze energievoorziening. Investeringen in waterstof, een programma voor lokale energie-initiatieven en de expeditie energieneutraal wonen maken hier onderdeel van uit.

Met de extra steun voor lokale energie-initiatieven kunnen we in Drenthe samen met energiecoöperaties werk maken van een meer gedragen duurzame energievoorziening van onderop. Niet over maar samen met inwoners van Drenthe. Ook de inzet voor energiebesparing in woningen is staten-breed omarmd. Daarmee kunnen we woningeigenaren en huurders helpen om stapsgewijs werk te maken van verduurzaming van hun eigen woningen en energiegebruik.  Verschillende politieke partijen vroegen speciale aandacht voor het probleem van de energiearmoede. Een oplopende energierekening is voor een grote groep mensen een steeds groter probleem aan het worden. Deze mensen kunnen we helpen met besparingen. Met de provinciale steun kunnen we dus ook werken aan een sociale en voor iedereen haalbare bijdrage aan de energietransitie.

Substantiële investeringen nodig voor verbetering biodiversiteit in buitengebied
Ook voor natuurinclusieve landbouw, groen in en om steden en herstel van biodiversiteit in het buitengebied stelt de provincie extra middelen beschikbaar. Dit is ook harde noodzaak. De biodiversiteit in het buitengebied holt achteruit. De recent gepubliceerde Rode lijst over bedreigde zoogdieren toont nogmaals de ernst aan. Binnen de natuurgebieden zijn vermesting en verdroging nog steeds een groot probleem. Buiten de natuurgebieden dreigt een kaalslag. Boerenlandvogels, -vlinders, insecten, hazen en konijnen gaan sterk achteruit. Naast extra investeringen in bloemrijke bermen en slootkanten, is de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw hier bepalend voor het succes.

De door Drentse landbouw- en natuurorganisaties ontwikkelde Agenda Boer Burger Biodiversiteit biedt aanknopingspunten om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten. Tegelijk zijn we hiermee mede afhankelijk van de inzet van het Rijk rondom de aanpak van het stikstofdossier. Substantiële steun voor en vanuit de landbouw om deze omslag te maken is daar nog onzeker. Ook de ontwikkelingen rondom het nieuwe Europese landbouwbeleid stemmen ons niet gerust. Hier houden we dus een stevige vinger aan de pols en hebben we samen met alle natuur- en milieuorganisaties en allen die zich inzetten voor natuurinclusieve voedselvoorziening nog veel werk te verzetten.