Oproep aan Drentse Staten: aan de slag met stikstofaanpak

5 februari 2024

OPROEP AAN DE DRENTSE STATEN

Stikstofimpasse slecht voor natuur en economie: aan de slag! 

bramenstruiken aan de rand van een weiland

De Drentse natuur- en milieuorganisaties roepen de Provinciale Staten van Drenthe op concreet aan de slag te gaan met de aanpak van het stikstofprobleem. De Staten behandelen op 14 februari voorstellen voor de start van de Drentse aanpak. Hiervoor is een maatregelenpakket uitgewerkt die ook de landbouw ondersteunt om de bedrijfsvoering stikstofvriendelijker te maken. Met dit pakket kunnen we eindelijk eerste stappen zetten en de jarenlange stilstand waarin het beleid terecht is gekomen doorbreken.  

De huidige impasse waarin het stikstofbeleid zit leidt voor de natuur, de Drentse economie en de landbouw tot grote onzekerheid. De natuur gaat verder achteruit en de economie raakt nog meer op slot. Herstelmaatregelen voor de natuur zijn keiharde noodzaak, ook om de economie weer in beweging te krijgen. Het Rijk heeft hiervoor een uitgebreide aanpak ontwikkeld (Het Nationaal Programma Landelijk Gebied) dat ze samen met provincies wil uitvoeren. Hiervoor is ook een miljardenfonds in het vooruitzicht gesteld, die de provincies in de gelegenheid stelt om samen met gebiedspartners tot oplossingen te komen.  

De provincie Drenthe heeft daarvoor een Drents programma ontwikkeld: het DPLG (Drents Programma Landelijk Gebied). Ook heeft ze een eerste maatregelenpakket van 350 miljoen uitgewerkt, waarmee de komende jaren de eerste stappen kunnen worden gezet. Voor de eerste maatregelenpakketten heeft het Rijk 1,3 miljard euro in het vooruitzicht gesteld. Wil Drenthe daarvoor in aanmerking komen dan moet ze daarvoor nu de plannen indienen. Deze inzet verdient dan ook Staten-brede steun.

Onze oproep aan de Staten

De Drentse natuur- en milieuorganisaties hebben in de gezamenlijke brief aan de Staten het belang van het starten met een Drentse aanpak en investeringsbudget voor de eerste maatregelen benadrukt. Dit besluit geeft mogelijkheden voor de sectoren landbouw en natuur om samen te werken aan concrete oplossingen. Wij willen graag uit de polarisatie tussen landbouw en natuur komen en samen aan het werk op basis van perspectief voor beide belangen. Wij denken dat het binnen de grote opgaven ook goed mogelijk en nodig is om te komen tot gemeenschappelijke uitgangspunten, zoals eerder onderschreven in gezamenlijke Groenmanifesten.  

  • Wat is de urgentie voor de natuur?
    Veel natuurgebieden zijn de afgelopen jaren verslechterd en aanvullende maatregelen zijn hard nodig. Belangrijk voor gezonde natuur en natuurherstel zijn een gezonde bodem, schoon water en een schone lucht. Hiervoor zijn vooral maatregelen nodig die de stikstofbelasting in de gebieden omlaag brengen, verdroging tegengaan en de waterkwaliteit verbeteren. Deze maatregelen zijn niet alleen in de natuurgebieden zelf nodig, maar ook in de omgeving. Eind januari presenteerde de Ecologische Autoriteit het adviesrapport ‘Doen wat moet én kan’. De conclusie van het advies is dat het slecht gaat met de stikstofgevoelige natuur in Nederland. De overheid moet en kan nu noodmaatregelen nemen om de eigen natuurdoelen nog te halen. Dat is ook nodig om uit de stikstofcrisis te komen. De Ecologische Autoriteit heeft de zogenaamde Natuurdoelanalyses (NDA’s) getoetst die de provincies voor alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden hebben opgesteld. Al deze adviezen, zoals de adviezen voor Het Drentsche Aa-gebieden en het Fochteloerveen, zijn te vinden op de website van de Ecologische Autoriteit.
  • Wat is de urgentie voor de landbouw?
    Voor de landbouw is perspectief nodig voor de blijvende bedrijven, met daaraan een gekoppeld verdienmodel. Dit kan een bestaand verdienmodel zijn, maar er zullen ook nieuwe modellen ontwikkeld moeten worden, waarbij meer betaald wordt vanuit korte en lange ketens, maar ook vanuit natuur, landschap, water- en CO2-diensten.