Onze reactie op nieuw coalitieakkoord: Samen aan de slag!

7 juli 2023

Onze reactie op nieuw coalitieakkoord: Samen aan de slag!

Coalitieakkoord Drenthe

Samen met de Drentse natuur- en milieuorganisaties leveren wij een eerste reactie op het recente coalitieakkoord. Wij verwelkomen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en roepen de Drentse politiek op tot visie, daadkracht en samenwerking. Met uitdagingen op het gebied van natuurherstel, klimaat, water, landbouwtransitie en woningbouw is er geen tijd te verliezen. Het coalitieakkoord biedt de benodigde bouwstenen en kansen om aan de slag te gaan en impasses te doorbreken.

Partijen in het coalitieakkoord: BBB, PvdA, VVD en CDA

Het nieuwe coalitieakkoord brengt verschillende politieke partijen samen die gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de toekomst van Drenthe. Het college bestaat uit de BBB, PvdA, VVD en het CDA. Met deze coalitie is er een brede basis om de uitdagingen waar de provincie voor staat aan te pakken.

Samenwerking en duidelijke doelen

Wij omarmen  de bouwstenen en kansen die het coalitieakkoord biedt. We zijn blij met de erkenning van de uitdagingen die voortvloeien uit Europees beleid en het wettelijk kader. Het akkoord onderschrijft belangrijke doelen, zoals het voltooien van het Natuurnetwerk Nederland in samenwerking met het Natuurpact, het realiseren van robuuste natuur(gebieden) en het behalen van de KRW-doelen. Het belang van water- en bodembeheer wordt ook benadrukt, evenals de noodzaak van toezicht en handhaving, waar de natuur- en milieuorganisaties al geruime tijd op hebben aangedrongen.  

Klimaat en energietransitie als prioriteit

Het coalitieakkoord besteedt terecht aandacht aan de aanpak van klimaatverandering en de energietransitie. Extra investeringen in energiebesparing vormen een antwoord op stijgende energielasten en netwerkproblemen. Deze investeringen dragen bij aan het bestrijden van energiearmoede en helpen inwoners en bedrijven vooruit.  

Drents Programma Landelijk Gebied en de rol van de provincie

Het akkoord stelt dat er een Drents Programma Landelijk Gebied komt. Wij benadrukken nogmaals het belang van dit plan en de noodzaak van snelle actie. Terwijl het Rijk miljarden toezegt voor de aanpak van natuur-, stikstof-, water- en klimaatuitdagingen, heeft Drenthe nog geen plan ingediend, in tegenstelling tot andere provincies. Het is van cruciaal belang dat Drenthe een overtuigend plan presenteert dat gericht is op het behalen van gestelde doelen, zodat de provincie aanspraak kan maken op deze middelen. Leiderschap en een duidelijk verhaal zijn essentieel om de problemen aan te pakken en samen te werken met waterschappen, landbouw en natuurorganisaties voor een duurzaam toekomstperspectief voor Drenthe.  

Verbindende aanpak en dialoog

Wij verwelkomen de verbindende en op dialoog gerichte inzet van het college. We zijn enthousiast om samen te werken aan de grote integrale opgaven die voorliggen. Het is van groot belang dat deze samenwerking plaatsvindt binnen duidelijke kaders en doelen, met de juiste instrumenten tot onze beschikking. Dit biedt de ruimte en randvoorwaarden voor maatwerk op gebiedsniveau en vanuit de betrokken gemeenschappen.  

Conclusie:

Met het nieuwe coalitieakkoord kan er een basis gelegd worden voor een krachtige integrale aanpak van de uitdagingen op het gebied van natuurherstel, klimaat, water, landbouwtransitie en woningbouw in Drenthe. Wij omarmen de mogelijkheden die het akkoord daarvoor biedt en zijn bereid om samen met het college en andere betrokken partijen aan de slag te gaan. Met visie, daadkracht en samenwerking kunnen we de periode van onduidelijkheid en stilstand achter ons laten en werken aan een toekomst met perspectief en resultaten voor de natuur en het milieu in Drenthe.  

Vragen?