Wij zijn niet tevreden met Drents Programma Landelijk Gebied

28 juni 2023

Wij zijn niet tevreden met Drents Programma Landelijk Gebied

drents programma landelijk gebied (DPLG)

De provincie Drenthe is onlangs naar buiten gekomen met het ontwerp Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG). Dit programma is geschreven als een strategie om de uitdagingen op het gebied van stikstof en andere belangrijke milieukwesties aan te pakken. Wij hebben hier, samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten stevige kritiek op. We vertellen je er graag meer over.

 

Wat is het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG)?

Allereerst is het goed om te weten wat het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) eigenlijk is. Het DPLG komt voort uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het NPLG is een gebiedsgerichte aanpak waarbij provincies, ondernemers en terreinbeheerders per gebied maatregelen nemen voor gezonde natuur, schoon water en schone lucht. Het DPLG is een provinciale toepassing van het nationale programma.

Het DPLG heeft als doel om te voldoen aan de eisen van het Rijk met betrekking tot stikstofproblemen in Drenthe. Ook moet het programma zorgen voor meer biodiversiteit, klimaatbestendig waterbeheer, woningbouw en de energietransitie. Helaas biedt het programma zoals dat er nu ligt geen concrete antwoorden op deze uitdagingen.

 

Waarom wij niet tevreden zijn met het huidige ontwerp van het DPLG

Wij zijn van mening dat het huidige ontwerp van het programma niet voldoende is. Het bevat slechts een algemene beschrijving van de uitdagingen waarmee Drenthe wordt geconfronteerd, zonder concrete keuzes te maken en oplossingen aan te dragen. Hierdoor mist het DPLG een duidelijk perspectief voor landbouw en natuur, wat het natuurherstel verder achterop laat raken.

In tegenstelling tot andere provincies, die gedetailleerde plannen hebben opgesteld en miljardenclaims bij het Rijk hebben ingediend, ontbreekt het in het Drents Programma Landelijk Gebied aan een financiële paragraaf. Dit betekent dat er geen zicht is op substantiële rijksmiddelen om de gestelde doelen te bereiken. Wij uiten daarom, samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten onze bezorgdheid over deze situatie. Ook willen we de urgentie benadrukken om concrete instrumenten en verdienmodellen te ontwikkelen voor landbouw en natuur. We dringen er bij de provincie dan ook op aan om op korte termijn een solide ontwerp voor het DPLG op te stellen, waarbij de nodige financiële steun van het Rijk wordt veiliggesteld.

We hebben geen tijd meer om stil te staan, we moeten nu opkomen voor Drenthe, voor onze natuur, de landbouw en alle andere waarden van het landelijk gebied.