Natuurinclusieve landbouw in Drenthe: hoe realiseer je dat?

8 juni 2022

Natuurinclusieve landbouw in Drenthe: hoe realiseer je dat?

koe in het veld

Hoe kunnen we in Drenthe landbouw laten samengaan met meer biodiversiteit en landschapskwaliteit en dit beter laten samenhangen met de natuur en de omgeving? En hoe stimuleren we boeren om te investeren in deze vorm van landbouw? Om natuurinclusieve landbouw in onze provincie te realiseren, werken we samen met LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, DAJK, Agrarische Natuur Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe. In 2019 presenteerden we al een gezamenlijke Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit. Deze is agenda is uitgewerkt in het samenwerkingsprogramma Boer Burger Natuur Drenthe (BBND). En dat programma draait inmiddels volop!

Onze gezamenlijke ambitie is dat rendabele Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven in 2030 behoren tot de koplopers in Nederland wat betreft kringlooplandbouw én het leveren van een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit. Om deze ambitie te realiseren zijn allerlei projecten in uitvoering. De Natuur en Milieufederatie Drenthe is intensief betrokken bij de projecten Belonen voor duurzaam boeren, de BBND Academie en de Samenwerking boer en burger.

Belonen voor duurzaam boeren

Het project Belonen voor duurzaam boeren is een vervolg op het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe, waarin we samen met de landbouw- en de natuurorganisaties een beloningssysteem voor de melkveehouderij hebben ontwikkeld op het vlak van duurzaamheid. We werken nu aan een beloningssysteem voor melkveehouderij- én akkerbouwbedrijven, waardoor deze bedrijven straks ook een beloning kunnen ontvangen wanneer ze bijdragen aan de biodiversiteit of landschapskwaliteit.

BBND Academie

Welke maatregelen dragen bij aan biodiversiteit en wat kan je doen om de landschapskwaliteit te verbeteren? Bij boeren die de stappen naar natuurinclusieve landbouw willen maken, is er behoefte aan kennis. De Boer Burger Natuur Drenthe (BBND) Academie moet hét centrale punt worden waar Drentse boeren kennis uitwisselen, studiegroepen vinden, kennis opdoen en kunnen nagaan welke trainingen, bijeenkomsten, initiatieven en bedrijfsexcursies er op dit vlak zijn. Wij zijn nu gezamenlijk met de andere partners bezig met de opzet van deze BBND Academie.

Samenwerking boeren en burgers: campagne

Voor de transitie naar natuurinclusieve landbouw is de betrokkenheid en steun van Drentse inwoners in hun rol als burger en consument één van de cruciale succesfactoren. Daarom voeren we de komende jaren een campagne uit om bewoners en belangstellenden op een creatieve en actieve manier te betrekken en te enthousiasmeren. De focus ligt daarbij op bewustwording en kennisdeling, de verbinding en het gesprek tussen boer en burger, en het enthousiasmeren en stimuleren van lokale/regionale boer-burgerinitiatieven. Brenda van de Wal werkt hier momenteel een campagneplan voor uit.

Vooruitlopend op de campagne organiseren we op zaterdagmiddag 18 juni a.s. al een eerste erfsessie voor Drentse inwoners over natuurinclusieve landbouw bij boer Johan in Roden. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.

Wil je weten welke projecten er nog meer draaien? Of wil je meer weten over het samenwerkingsprogramma?

Kijk op de site van Boer Burger Natuur Drenthe