Natuur- en Milieuorganisaties steunen Drents Investeringsprogramma

15 april 2020

Duurzame investeringen als antwoord op Coronatijd: Natuur- en Milieuorganisaties steunen Drents Investeringsprogramma

De gezamenlijke Drentse natuur- en milieuorganisaties hebben in een brief aan de Provinciale Staten hun steun uitgesproken voor het Investeringsprogramma dat door het college van Gedeputeerde Staten is gepresenteerd. Het verduurzamen van onze energievoorziening, de steun voor een vergroening van de landbouw en het investeren in bestaande stads- en dorps en recreatievoorzieningen vormen belangrijke speerpunten in dit programma. De Drentse natuur- en milieuorganisaties onderschrijven deze inzet van harte.

Banen in duurzame energiesector

In het investeringsprogramma stelt het college voor om 9 miljoen te investeren in verduurzaming van de energievoorziening, met als speerpunten: energiezuiniger wonen, lokale coöperatieve opwek, ontwikkeling van energieopslagsystemen en de waterstof economie. Dat vinden wij goede keuzes. Investeren in het energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad levert veel banen op en een flinke daling van de woonlasten op de lange termijn. Daarnaast zorgt het investeren in eigen lokale opwekking ervoor dat we qua energie onafhankelijk worden – en het geld wat daarmee gemoeid gaat ook in Drenthe blijft.

Steun voor groenere landbouw

Ook stelt het college voor om 9 miljoen te investeren in het stimuleren van natuurinclusieve kringlooplandbouw, aan de hand van de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit. Wij zien daarbij koppelkansen met het realiseren van zowel de wateropgave als een innovatieve en circulaire economie (bijvoorbeeld streekproducten).

Ook zijn er combinaties mogelijk met de aanplant van bomen. Burgerinitiatieven (zoals voedselbossen, dorpsbosjes en groene schoolpleinen) en een meer grootschalige aanplant van bos en bomen leggen niet alleen CO2 vast, maar ze kunnen ook bijdragen aan landschapsherstel.

Benut de kracht van Drenthe

In de programma’s voor stad en platteland ligt het accent op het herstructureren en opknappen van binnensteden en bestaande voorzieningen. De Natuur- en milieuorganisaties omarmen deze insteek. Juist nu, in deze coronacrisis, is er noodzaak tot investeren in een gezonde leefomgeving en een circulaire economie. Daar wordt de wereld mooier van en Drenthe beter.

Het geeft perspectief voor een betrouwbare energievoorziening, een toekomstgerichte landbouw en gezonde recreatie dicht bij huis. Het is goed voor de werkgelegenheid, zeker en juist in onze provincie. Het legt verbindingen tussen producent en gebruiker op regionale schaal. Uiteindelijk zorgt het voor een propositie die gewaardeerd wordt en die leidt tot een goed vestigingsklimaat.

Het investeringsprogramma zal voor de zomer worden behandeld in Provinciale Staten. We zullen de behandeling daarvan nauwgezet volgen en houden u graag op de hoogte.