Kansen voor Natuurbuurderijen op Drentse landschapsgronden

1 februari 2023

Kansen voor Natuurbuurderijen op Drentse landschapsgronden

Het toekomstperspectief voor de Drentse landbouw is één van de grote thema’s van de komende Staten- en waterschapsverkiezingen. Het landelijke voorstel voor introductie van landschapsgronden in combinatie met het concept Natuurbuurderijen biedt voor Drenthe kansen, vinden de Drentse natuur- en milieuorganisaties. Om deze kansen te verkennen, organiseerden wij een pop-up podium. De eerste van een reeks in de aanloop naar de verkiezingen. Met een ontbijtsessie op de vroege ochtend in café Bij Boon in Peize verkenden we de mogelijkheden en vroegen we kandidaat-politici naar hun visie.

Een interessante combinatie

Het idee is als volgt: landschapsgrond kan een bufferzone vormen rondom natuurgebieden. Deze kan tegen een lagere grondprijs beschikbaar gesteld worden voor bedrijven die natuur- en milieuvriendelijk boeren. Het voorstel van de Natuurbuurderijen is om samen met boeren natuurvriendelijk en regeneratieve bedrijfssystemen te ontwikkelen die werken op basis van een volledig kringloopsysteem. De boeren hebben voldoende  grond met een lagere grondprijs nodig om te kunnen renderen.

Mogelijke (deel)oplossing stikstofprobleem

Kringloopboer Maurits Tepper uit Leutingewolde presenteerde op dit podium het concept van de Natuurbuurderij. Hij ziet dit systeem als belangrijke bouwsteen in de oplossingen van het stikstofprobleem. “Ik vind het heel belangrijk dat de boer boer blijft. We moeten zorgen dat de natuur in het boerenlandschap terugkomt. En dat gebeurt op het moment dat je integraal gaat samenwerken met die natuur. Dus boeren binnen de grenzen van de natuur.” Samen met veertien andere kringloopboeren heeft hij een plan hiervoor ingediend bij de provincie Drenthe en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Zijn eigen blaarkoppenboerderij Eytemaheert in Leutingewolde is in feite al een Natuurbuurderij. En net als Tepper zijn er in de rest van Nederland dus nog meer agrariërs die graag willen kringloopboeren. “Kringloopboeren werkt gewoon”, aldus Tepper.

Ademruimte

Jori Wolf van Staatsbosbeheer ging in op de Drentse kansen voor landschapsgronden: “Wat voor kansen biedt landschapsgrond? Want landschapsgrond is in feite ademruimte. Ademruimte voor de natuur, maar ook ademruimte voor de landbouw.” De kern van het concept is dat de overheid rond natuurgebieden gronden aankoopt en vervolgens tegen een lagere prijs uitgeeft aan boeren om natuurvriendelijk op te boeren. Dit biedt boeren die natuurvriendelijk willen ondernemen nieuwe kansen, wat uiteindelijk bijdraagt aan vermindering van de stikstofuitstoot.

Het eerste pop-up podium in Peize met (kandidaat) Statenleden Gert-Jan Schuinder (BBB), Bouchra Zouine (D66), Auke van Heel (Volt) (v.l.n.r)

Oproep aan de provincie

Het landelijke voorstel voor landschapsgronden in combinatie met het concept Natuurbuurderijen biedt voor Drenthe kansen waarvoor wij aandacht vragen. De Drentse natuurorganisaties zien graag dat de provincie dit voortvarend oppakt en een plek geeft in provinciale plannen voor de aanpak van de stikstofcrisis. Het Rijk heeft hiervoor miljarden beschikbaar en vraagt de provincie hiervoor op 1 juli a.s. een plan in te dienen.  We roepen de politieke partijen op daar de komende tijd gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Kiezen voor de Kracht van Drenthe

Onder het motto Kiezen voor de Kracht van Drenthe hebben De Natuur en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en Landschapsbeheer Drenthe de handen ineengeslagen. In de aanloop naar de verkiezingen organiseren wij een reeks pop-up podia over belangrijke thema’s voor de komende verkiezingen. We reikten een pamflet uit met de speerpunten voor de verkiezingsprogramma’s en de komende bestuursperiode. Ook houden de organisaties op 7 maart een verkiezingsdebat in Grolloo, met inspirerende sprekers, prikkelende stellingen en interactieve debatsessies met provinciale lijsttrekkers.

Lees meer over het debat en de campagne

Vragen?