Gedegen eindadvies stikstofproblematiek: Drentse aanpak kan nu van start

2 juli 2020

Gedegen eindadvies stikstofproblematiek: Drentse aanpak kan nu van start

Op 8 juni jl. heeft de commissie Remkes het eindadvies over de aanpak van de stikstofcrisis uitgebracht. Op veel onderdelen slaat de commissie de spijker op de kop. Rijk en provincies kunnen dit advies niet negeren en het is nu zaak er werk van te maken. Ook in Drenthe moeten we aan de slag met de aanpak van de stikstofproblematiek.

In het rapport ‘Niet alles kan overal’ pleit de commissie Remkes voor een geloofwaardige, integrale en gewaarborgde programmatische aanpak van het stikstofoverschot in Nederland. Een aanpak die moet leiden tot het behalen van de afgesproken natuurdoelen. De commissie formuleert daarbij twee samenhangende hoofdopgaven: Natuurherstel in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en verlaging van de stikstofuitstoot en de -depositie.

De commissie adviseert om de stikstofuitstoot in Nederland in 2030 met 50% terug te dringenHiermee is 74% van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden beschermd. Voor 2040 moet 100% beschermd zijn. Het kabinet wil tot nu toe helaas niet verder gaan dan een vermindering van de stikstofuitstoot van 26% in 2030. Daarmee is slechts 50% van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden beschermd. Wat er dan verder gaat gebeuren laat het kabinet volstrekt in het midden. Alle nadruk ligt verder op het weer mogelijk maken van vergunningverlening. Half werk dus. Het advies van de commissie Remkes legt dit feilloos bloot en pleit voor robuuste oplossingen.

Het Rijk dient de 50% doelstelling te vertalen naar provinciale reductiedoelstellingen. De provincies kunnen vervolgens aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak. Zo’n aanpak moet natuurherstelprogramma’s opleveren met maatregelen gericht op herstel van de natuurkwaliteit in en om de Natura 2000-gebieden en vermindering van de gebiedspecifieke stikstofuitstoot.

Het advies van de commissie Remkes sluit goed aan bij de Bouwstenen voor een Drents stikstofprogramma die wij in december 2019 hebben gepresenteerd. Wij willen nu graag in Drenthe met betrokken partijen aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak. De opgave is groot, want Drenthe heeft veel voedselarme zandgronden met bijbehorende planten en dieren die kwetsbaar zijn voor veel stikstof.

Een gebiedsgerichte aanpak is wat ons betreft alleen zinvol binnen een nationale context, waarbij sprake is van een robuust landelijk beleid. Als het gaat om natuurherstel lijkt het Rijk nu wel stappen te zetten, maar de inzet op verlaging van de stikstofuitstoot is nog te beperkt. Ook de voorzitter van het Adviescollege, Johan Remkes, noemde het huidige totaalpakket dat het Kabinet in het afgelopen jaar heeft gepresenteerd onvoldoende om een sterke reductie van stikstof te garanderen. Daarvoor waren er volgens hem nog te veel overeenkomsten met het PAS-beleid (dat in mei 2019 door de Raad van State buiten werking werd gesteld). De huidige plannen kenmerken zich nog te veel door ‘het zoeken naar rek en ruimte om vergunningverlening mogelijk te kunnen maken’  Het is aan minister Schouten, Kabinet en Tweede Kamer om de adviezen van Remkes te vertalen naar een aanpak waarmee we in Drenthe zo snel mogelijk aan de slag kunnen.

Meer informatie

Lees hier het Eindadvies over structurele aanpak Adviescollege Stikstofproblematiek ‘Niet alles kan overal’
Lees hier het pamflet Bouwstenen voor een Drents stikstofprogramma
Lees hier meer de effecten van stikstof op de Drentse natuur