Groene ruimte – Ik wil mijn stem laten horen

Ik wil mijn stem laten horen

Drenthe is een provincie met een rijke natuur, een mooi landschap, en een relatief donkere nacht en gezond milieu. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen hier een bedreiging voor vormen. Ook landschapselementen, lichthinder en de kap van bomen of vormen een bedreiging. Aan de andere kant zijn er ook kansen om natuur en landschap te versterken. Door je stem te laten horen kun je opkomen voor natuur en landschap en je sterk maken voor een donker Drenthe.

Wat is een bestemmingsplan en hoe oefen ik invloed uit?

Een bestemmingsplan regelt gedetailleerd voor welke functies gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. Daarnaast regelt het waar en tot hoe hoog gebouwd mag worden. 

 • Lees meer over het bestemmingsplan

  Het bestemmingsplan is bindend voor zowel overheid als burgers. Klik hier voor meer uitleg over wat een bestemmingsplan precies is.  

  Alle bestemmingsplannen die zijn gemaakt zijn terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Plannen van voor 2010 zijn soms terug te vinden via de website van de gemeente.  

  Er zijn verschillende manieren om invloed uit te oefenen op een bestemmingsplan(wijziging). Je kunt dit doen door middel van een inspraakreactie, een zienswijze en door eventueel beroep aan te tekenen. Meer informatie over de procedures voor een bestemmingsplan vind je op de website van de Natuur en Milieufederatie Utrecht 

  Hier vind je ook voorbeeldbrieven die je kunnen helpen om invloed uit te oefenen op een bestemmingsplan(wijziging).

Wat is een omgevingsvergunning en hoe oefen ik invloed uit?

Voor initiatieven en activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving moet de initiatiefnemer vaak een omgevingsvergunning aanvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van een bouwwerk, het kappen van bomen, het gebruiken van gronden of het maken van in- of uitritten.

 • Lees meer over de omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning omvat alle onderwerpen waarvoor vroeger afzonderlijke vergunningen voor aangevraagd moesten worden, zoals bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. 

  Een omgevingsvergunning vraag je aan via het Omgevingsloket. Op deze website kun je tevens een vergunningscheck doen om te achterhalen of je voor de voorgenomen werkzaamheden een vergunning nodig hebt.  

  Wil je weten hoe je invloed kan uitoefenen op een omgevingsvergunning? Hier vind je voorbeelden van verschillende manieren waarop dat kan. 

Wat is de Omgevingswet en hoe oefen ik invloed uit?

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet waarschijnlijk in werking. Deze wet vervangt een groot aantal bestaande wetten en regelingen rond de leefomgeving. Denk aan wonen, werken, landbouw, natuur, landschap, milieu, energie en duurzaamheid, bouwen en luchtkwaliteit. Zaken die iedereen raken, want de Omgevingswet bepaalt welke regels er gelden in jouw omgeving. Waar en hoe hoog mag er gebouwd worden? Waar wordt energie opgewekt en hoe worden natuur en landschap beschermd? 

Dreigende bomenkap

Bomen leggen CO2 vast, leveren een bijdrage aan de biodiversiteit en landschapskwaliteit en zorgen voor schaduw, verkoeling en schone lucht. Voldoende redenen dus om bomen te behouden. Maar welke regels zijn er voor de bescherming van bomen, bossen, houtwallen en singels? En hoe kun je dreigende (onnodige) kap van bomen voorkomen? 

 • Lees hoe bomen beschermd zijn en hoe je kap kan voorkomen

  Singels, houtwallen, lanen, solitaire bomen en bosjes zijn beschermd via gemeentelijk beleid of via de Wet natuurbescherming.  

  Drentse gemeenten
  Elke gemeente in Drenthe voert haar eigen beleid om bomen te beschermen. Gemeenten hebben een kapverordening waarin de kap van bomen geregeld is en/of werken met een waardevolle bomenlijst. Bomen die niet op die lijst staan, kunnen zonder vergunning gekapt worden. Ook zijn sommige landschapselementen beschermd via gemeentelijke bestemmingsplannen. 

  • Beleid per gemeente

   Gemeente Aa en Hunze
   De gemeente Aa en Hunze heeft een kapverordening. Voor de kap van bepaalde bomen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Daarnaast is een aantal bomen in het bestemmingsplan aangeduid als “waarde beschermwaardige houtopstand”. Ook voor het kappen van deze bomen is een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Aa en Hunze. 

   Gemeente Assen
   De gemeente Assen heeft een kapverordening. De waardevolle en monumentale bomen staan op kaart. Voor de kap van bepaalde bomen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Assen. 

   Gemeente Borger-Odoorn
   De gemeente Borger-Odoorn heeft een bomenverordening. Voor de kap van bepaalde bomen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Verder heeft de gemeente een provinciale lijst met monumentale of waardevolle tuin- of erfbomen.
   De gemeente heeft ook een notitie Uitgangspunten bomen in relatie tot zonnepanelen. De gemeente hanteert als beleidsuitgangspunt, dat de aanwezigheid van zonnepanelen of de wens om tot plaatsing daarvan over te gaan, niet een op zichzelf staande, geldige reden is voor het verwijderen van bestaande bomen. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente. 

   Gemeente Coevorden
   De gemeente Coevorden heeft een bomenverordening. Voor de kap van bepaalde bomen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op de websitevan de gemeente Coevorden. 

   Gemeente De Wolden
   In de gemeente De Wolden is vastgesteld voor welke bomen op particuliere gronden een kapvergunning vereist is. Deze staan vermeld in de lijst Waardevolle & Monumentale bomen. Ook voor gemeentelijke bomen en bomen met een diameter van meer dan 40 cm is een vergunning vereist. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente De Wolden. 

   Gemeente Emmen
   De gemeente Emmen heeft een Bomenverordening. Er geldt alleen nog een vergunningplicht voor monumentale, waardevolle bomen die zijn opgenomen op de lijst met beschermde en monumentale bomen. Bomen die niet op deze lijst staan, mogen zonder vergunning gekapt worden. Meer informatie is te vinden op website van de gemeente Emmen. 

   Gemeente Hoogeveen
   In de gemeente Hoogeveen is voor de kap van particuliere bomen alleen een omgevingsvergunning nodig als de boom op de Lijst beschermwaardige bomen staat. Alle overige particuliere bomen mogen zonder vergunning worden gekapt. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Hoogeveen. 

   Gemeente Meppel
   De gemeente Meppel heeft een Monumentale bomenkaart. Om deze monumentale bomen en houtopstanden te kappen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Ook voor het kappen van bomen in de openbare ruimte is een vergunning nodig. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Meppel. 

   Gemeente Midden-Drenthe
   In de gemeente Midden-Drenthe is voor de kap van een boom een omgevingsvergunning nodig, wanneer de boomstam op 1,30 meter hoogte een omtrek heeft van 40 cm of meer. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Midden-Drenthe. 

   Gemeente Noordenveld
   De gemeente Noordenveld heeft een Bomenbeleidsplan. Daarin is geregeld hoe waardevolle bomen beschermd zijn. Voor de kap van bepaalde bomen is een omgevingsvergunning noodzakelijk.  Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Noordenveld. 

   Gemeente Tynaarlo
   De gemeente Tynaarlo heeft een kapverordening. Op basis van deze verordening is voor de kap van bomen binnen de bebouwde kom in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Tynaarlo. 

   Gemeente Westerveld
   In de gemeente Westerveld is voor de kap van bepaalde bomen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Westerveld. 

Wet natuurbescherming: kappen van bomen en bosjes

Bomen en bosjes die onder bescherming van de Wet natuurbescherming vallen, mogen alleen gekapt worden nadat dit bij de provincie is gemeld en onder voorwaarde dat er terug wordt geplant. De wet geldt voor bos, maar ook voor andere ‘houtopstanden’ zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of bosjes buiten de bebouwde kom. 

 • Lees meer over de bescherming van bomen en bos

  En houtopstand groter dan 10 are (1.000 vierkante meter) of bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer vallen onder de Wet natuurbescherming. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Drenthe. 

  De kapmeldingen en herplant zijn zichtbaar op een provinciale kaart. 

  De provincie kan ook een kapverbod opleggen als bijzondere natuur- en landschapswaarden die kenmerkend zijn voor Drenthe door de kap worden weggenomen. Ook kan de provincie een kapverbod opleggen als de kap de cultuurhistorische samenhang of de herkenbaarheid van landschapskenmerken onherstelbaar wegneemt.

Bomenkap voorkomen

Heeft de gemeente een vergunning voor de kap van een boom of bomen verleend dan kunnen belanghebbenden daar bezwaar tegen maken. Wanneer je belanghebbende bent en hoe je een bezwaarschrift schrijft, is te vinden op de site van de Bomenstichting. 
 
Ook lobby bij raadsleden en aandacht in de lokale media kunnen helpen om bomenkap te voorkomen. Kijk voor alle mogelijkheden op de site van de Bomenstichting.

Wet natuurbescherming: Schade aan planten of dieren melden

De bescherming van alle inheemse vogels en andere beschermde dier- en plantensoorten is geregeld in de Wet natuurbescherming. De provincie is verantwoordelijk voor de soortenbescherming. Vermoed je dat er sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming, bijvoorbeeld doordat een vogelnest is vernield, dan kun je de overtreding bij de provincie Drenthe melden. 

Meldpunt lichthinder

In vergelijking met andere delen van Nederland is Drenthe op veel plekken nog donker. Maar ook in Drenthe komt overbodige en hinderlijke verlichting voor. Woon je naast een sportpark dat ’s nachts de lichten laat branden? Of word je gek van die knipperende reclameverlichting die de hele nacht onnodig aan blijft? Meld het op www.maghetlichtuit.nl. Medewerkers van de Nacht van de Nacht nemen dan contact op met de gemeente of met het bedrijf met het verzoek er iets aan te doen. 

Meldpunt milieuklachten

Vermoed je dat er sprake is van bodem- of watervervuiling, illegale afvalstort of ervaar je stankhinder en/of geluidhinder? Er is een provinciaal Meldpunt Milieuklachten waar je al deze klachten 24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt melden. De provincie handelt de klacht zelf af of zorgt dat de klacht bij de juiste instantie (waterschap of gemeente) terechtkomt.