Energie en klimaat – Ik wil mijn stem laten horen

Ik wil mijn stem laten horen

Als betrokken burger wil je graag meedenken over de manier waarop er in jouw gemeente, wijk of omgeving vorm wordt gegeven aan de energie-transitie. Misschien heb je zorgen, specifieke aandachtspunten of juist concrete ideeën die je graag mee wilt geven aan beleidsmakers. Je ziet wel dat er van alles gebeurt en gepland wordt, maar hoe kun jij je stem laten horen? Hoe kun je jouw ideeën vormgeven? Welke mogelijkheden zijn er? En wat moet je vooraf weten? 

Ik wil mijn dorp of wijk verduurzamen

De komende jaren hebben de lokale overheden een flinke opgave om de wijken en woningen duurzamer en soms zelfs aardgasvrij te maken. Als inwoner kun je flink wat invloed hebben op de manier waarop dat gebeurt, zeker door samen met je buurtgenoten een de slag te gaan. Maar hoe pak je dat aan? En waar moet je aan denken bij een complex onderwerp als de warmtetransitie?  

 • Wat kan ik doen in mijn wijk?

  Landelijk hebben de Natuur en Milieufederaties samen met een aantal andere partijen een programma opgezet voor ondersteuning van bewonersparticipatie: de Participatiecoalitie. Op de website https://departicipatiecoalitie.nl/ vind je basisdocumenten en voorbeelden van participatieve trajecten. 

  Op landelijk niveau zijn in 30 regio’s de Regionale Energie Strategieën (RES) uitgewerkt. Voor de provincie Drenthe gaat het om één RES, waarbij in de RES 1.0 doelen op provinciaal niveau zijn vastgelegd. De voortgang in de realisatie van de ambities wordt bijgehouden in een provinciale monitor. Op basis van de provinciale doelen hebben alle gemeenten een eigen opgave uitgewerkt in onder andere gemeentelijke warmte-transitieplannen. Deze kun je vinden op de website van je gemeente. En nu zijn de wijken aan de beurt, waarbij wordt ingezet op zogeheten Wijkuitvoeringsplannen (WUPs). 

  Voor vrijwel alle gemeenten is de betrokkenheid van bewoners bij het uitwerken van de wijkplannen essentieel. Lokale energie-initiatieven, -werkgroepen en coöperaties spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook als individueel bewoner kun je je stem laten horen. 

  Vanuit de Natuur en Milieufederaties hebben we landelijk deze routekaart opgesteld, die je mogelijk op weg kan helpen. Bedenk wel: ieder proces is uniek, dus haal er vooral uit wat voor jouw project bruikbaar is!  

Ik wil meepraten bij een energieproject

In het klimaatakkoord is bepaald dat er bij duurzame energieprojecten altijd gestreefd moet worden naar 50% lokaal eigendom. Lokaal eigendom houdt in dat bewoners of bedrijven uit de lokale omgeving (mede)eigenaar zijn van een zonneveld of windmolen. Dat eigendom is vaak collectief, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie. Zo blijven de winsten uit het energieproject in de lokale omgeving.

 • Ik wil meepraten zonder mede-eigenaar te zijn

  Als natuur- en milieufederaties vinden we het belangrijk dat ook de mensen die niet kunnen of willen participeren, tóch zeggenschap krijgen over de locatie, exploitatie en opbrengsten uit het project. Dat kan bijvoorbeeld via lidmaatschap van een energiecoöperatie. Wil je als inwoner meer weten over wat lokaal eigendom inhoudt? Kijk dan eens naar de factsheet ‘50% van de lokale omgeving’. Daarin wordt punt voor punt uitgelegd hoe wij 50% lokaal eigendom zien. Bij deze factsheet hoort een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. 

 

Ik wil meepraten bij projectontwikkeling

Zijn er plannen in jouw omgeving voor een zonnepark of windmolen en maak je je zorgen over de invloed op de natuur of biodiversiteit? Of wil je projectontwikkelaars laten horen wat de opties zijn voor het natuurinclusief maken van een energieproject?  

Ik wil meepraten als jongere

Eerlijk toegegeven, het wereldje van lokale initiatieven en van betrokken burgers bij de energie-transitie bestaat vaak uit wat oudere mannen. Maar de energietransitie is gebaat bij een brede maatschappelijke betrokkenheid, dus ook bij de stem van jongeren. Ben jij jonger dan 30 jaar en zoek je naar mogelijke ingangen dan geven we je graag een paar suggesties mee. 

 • Jong RES

  Binnen de uitwerking van de Regionale Energiestrategieën (RES) wordt gezocht naar jongeren die mee willen praten en denken. Jong RES Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat en Energie Koepel (KEK). JKB is de koepelorganisatie van 72 jongerenorganisaties die de stem van jongeren verankert in klimaatbeleid. KEK is de stichting voor young professionals voor een duurzame toekomst met momenteel 500 ambassadeurs. JKB en KEK hebben beiden deelgenomen aan de hoofdtafel en sectorale tafels van het Klimaatakkoord. Vanuit dat succes zetten ze zich actief in voor een succesvolle uitvoering van de overeengekomen afspraken en jongerenparticipatie in de uitvoering. 

 • Jongeren adviesbureau

  Voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar ontwikkelde IVN Natuureducatie het Jongeren Adviesbureau. Hierbij word je vanuit je school of opleiding betrokken bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van natuur en duurzaamheid. Dit zijn echte, actuele vragen van bedrijven of overheden. In de rol van adviseur praat je mee over je eigen leefomgeving. 

 • Actiegerichte organisaties

  Ben je meer actiegericht? Kijk dan ook eens op de websites van  

  Daarnaast is het altijd goed om uit te zoeken welke lokale initiatieven er binnen jouw gemeente actief zijn en welke activiteiten ze organiseren. Neem gewoon eens contact op en kijk of je eventueel een plek binnen de lokale organisatie kan vinden.