1971 – Oprichting

Oprichting Natuur en Milieufederatie Drenthe

Het is 1971, en er zijn grote zorgen. De grootschalige ruilverkavelingen veroorzaken in de jaren ’60 en ’70 een kaalslag en diepontwatering in heel Drenthe, met als gevolg aantasting van de natuur en de teloorgang van het landschap. Als reactie hierop werd op 20 december 1971 de Stichting Milieuraad Drenthe opgericht, inmiddels bekend als de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

In dezelfde periode ontstonden er, ondersteund door landelijke organisaties als Natuurmonumenten en IVN in het hele land provinciale milieuraden en contactorganen. Deze initiatieven hadden alle als doel om lokale groepen en provinciale organisaties bij elkaar te brengen en samenwerking te bevorderen.

De eerste vergadering

Al snel bleek dat er ook in Drenthe een breed draagvlak was voor een provinciale samenwerking voor natuur, milieu en landschap. Op 19 oktober 1971 schreef Had van Nes een oprichtingsvergadering uit. De belangstelling en steun hiervoor was groot. Meer dan 20 lokale groepen, verenigingen en een groot aantal sympathisanten kwamen ‘s avonds bijeen in de kantine van het waterbedrijf aan de Overcingellaan in Assen. Op 20 december is de Stichting Milieuraad Drenthe met het passeren van akte bij de notaris een feit.

Geen directe overwinning

Had van Nes, destijds directeur van de Waterleidingmaatschappij en voorzitter van het Drentse Landschap, trad aan als eerste voorzitter van het bestuur. In de beginjaren verrichtte de bestuursleden op vrijwilligersbasis ook al het werk dat op hun pad kwam. Het bestuur werd daarom ook wel het ‘werkorgaan’ genoemd.

Het ‘werkorgaan’ was in de eerste jaren vooral bezig met ageren tegen aantastingen van het landschap door de hele provincie. Uit het eerste jaarverslag bleek dat dat niet meteen tot resultaat leidde.

“Ondanks de vele teleurstellende ervaringen zal onze raad onverminderd blijven voortgaan met het aan de kaak stellen van naar onze mening onjuiste en onverantwoorde ontwikkelingen en plannen t.a.v. het natuurlijk milieu in Drenthe. Dat wij ons daarbij gesteund weten door een steeds groeiend aantal aanverwante organisaties en niet-georganiseerde particulieren zal aan onze argumenten alleen maar grotere kracht geven. De tijd lijkt niet ver meer dat beslissingen op het gebied van natuur-, milieu- en landschapsbescherming ook in onze provincie zeer zwaar zullen wegen als het gaat om een politieke keuzebepaling.”

Kentering in het denken

In de jaren die daarop volgden kwam er, dankzij volhardende inzet van de grondleggers van de Milieufederatie, een kentering in het denken en in de aanpak van ruilverkaveling. Het behoud en de bescherming van natuur en landschap kwamen hoger op de agenda’s te staan bij overheden en het bedrijfsleven. Na de ruilverkavelingen volgden in latere jaren landinrichtingsprojecten waarin meer plaats was voor natuur en landschapsherstel. Tegenwoordig staat herstel van natuur en watersystemen veel meer voorop.

Van ruilverkaveling naar nu

Inmiddels zijn er vijftig jaren verstreken en is het werkgebied van de Natuur en Milieufederatie veel breder dan in 1971. Zo werken we, ook als het nog vijftig jaar nodig is, aan een schoon milieu, een rijke natuur en een gezonde toekomst!

Tijdens ons jubileumjaar blikken we terug op 50 bijzondere momenten van de afgelopen 50 jaar Natuur en Milieufederatie Drenthe.