CBF en ANBI erkenning

CBF

Stichting de Natuur en Milieufederaties is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.

Wij mogen het beeldmerk CBF-Erkend Goed Doel gebruiken. Het logo laat zien dat we ons houden aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over.

Eens in de drie jaar vindt een uitgebreide hertoetsing plaats door het CBF, terwijl jaarlijks een tussentijdse toetsing wordt gedaan.

ANBI

Stichting de Natuur en Milieufederaties is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dat houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten: wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons geheel ten goede aan ons werk.

Kijk voor meer informatie op de website van ANBI.

Als ANBI zijn we verplicht om openheid te geven. Hieronder vind je de informatie die voor de ANBI-status van belang is.

Rechtspersoon en doelstelling

Stichting De Natuur en Milieufederaties (de NMF’s) is de rechtspersoon waarbinnen de 12 provinciale Natuur en Milieufederaties hun samenwerking hebben verankerd. De Stichting heeft de volgende doelen, vastgelegd in de statuten:

  • Het versterken van het werk en de positie van de provinciale milieufederaties in de diverse provincies door het samenwerken, door het uitwisselen van informatie, kennis en inzicht en door het coördineren en uitvoeren van gezamenlijke belangenbehartiging
  • Het verkrijgen en beheren van gelden om daarmee de activiteiten van de provinciale Milieufederaties financieel te ondersteunen ten behoeve van het behartigen van de belangen van natuur, milieu en landschap
  • Voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

BTW nummer

815521315B01

Bankgegevens

NL96 TRIO 0391 0113 24
t.n.v. Stichting De Natuur en Milieufederaties in Utrecht

Kamer van Koophandel

De stichting De Natuur en Milieufederaties is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41266143. Ons adres is:  Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht.

Samenstelling bestuur en directie

Ons jaarverslag en de financiële jaarrekening geven weer wat de samenstelling van bestuur en directie is. Het jaarverslag bevat ook informatie over eventuele nevenfuncties.

Bezoldiging en vergoedingenbeleid

Voor de medewerkers (en de netwerkdirecteur) in dienst van De Natuur en Milieufederaties wordt de salaristabel van de cao van De Landschappen gevolgd. De Natuur en Milieufederaties hebben een onbezoldigd bestuur en een raad van toezicht. Zij ontvangen alleen een beperkte vergoeding voor gemaakte onkosten (op basis van declaraties).

Beleidsplan

Download ons Meerjarenbeleid 2016 – 2021.

Uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Het jaarverslag met een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de jaarrekening met de bijbehorende financiële verantwoording worden jaarlijks beschikbaar gesteld op onze eigen website en die van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Jaarverslag 2017

Statuten

Bekijk hier de Statuten van de Natuur en Milieufederaties.

Vragen of klachten

Hebt u een vraag, wilt u informatie ontvangen of een klacht doorgeven? Stuur ons een mail of neem telefonisch contact met ons op via 030-2567360.

Wanneer uw bericht betrekking heeft op een van de individuele Natuur en Milieufederaties, zullen we ervoor zorgen dat de betreffende provinciale federatie hierover contact met u opneemt.

Klachtenprocedure