Versnelling Drentse aanpak stikstof noodzakelijk

23 april 2021

Versnelling Drentse aanpak stikstof noodzakelijk


Het stikstofbeleid houdt de gemoederen ook in Drenthe flink bezig. In een notendop, de natuur is overbelast met stikstof. De overheid werkt ondertussen vooral aan reparatiemaatregelen voor natuurherstel en vergunningverlening, maar verzuimt tot nu toe maatregelen te nemen die leiden tot structurele daling van de stikstofuitstoot. Zolang dat het geval is en er geen zicht is op structurele vermindering van de stikstofbelasting van de natuur, zijn er grote knelpunten in vergunningverlening. Bedrijven die stikstof uitstoten verkeren in onzekere positie en kunnen zich niet verder ontwikkelen. Ook in Drenthe dreigt dit geheel in een patstelling te verzanden, waar de natuur en de landbouw beide niets mee opschieten. De Drentse natuur- en milieuorganisaties pleiten daarom voor een pro-actiever en creatiever beleid. Maak van de overgangszones tussen natuur- en landbouwgebieden investeringsgebieden waar boeren ook van kunnen profiteren.

Op 21 april hebben Provinciale Staten het koersdocument voor de Drentse aanpak stikstof vastgesteld. In dit koersdocument geeft de provincie aan welke activiteiten zij de komende tijd op dit dossier gaat ondernemen. Hoewel er nog geen enkele Drentse beleidsmaatregel in dit document staat, leidde de bespreking wel al tot flinke verdeeldheid in de Staten.

De basis voor de stikstofaanpak is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), die begin maart door de Eerste Kamer is aangenomen. In deze wet zijn voor 2025, 2030 en 2035 landelijke reductiedoelstellingen voor stikstof vastgelegd en is aangegeven welk deel van de kwetsbare natuur dan niet meer belast mag zijn met stikstof. De provincie is verantwoordelijk voor de realisering van de instandhoudingsdoelen met betrekking tot de kwetsbare natuur in Drenthe. Zij is daarom aan zet om, aanvullend op landelijke maatregelen, werk te maken van een gebiedsgerichte aanpak gericht op extra vermindering van de stikstofbelasting op de provinciale Natura 2000-gebieden.

Drenthe grootste opgave
Uit het koersdocument blijkt dat Drenthe, samen met Noord Brabant en Limburg, de grootste opgave heeft om de belasting met stikstof op kwetsbare natuur terug te brengen. Met alle nu afgesproken landelijke maatregelen is in 2030 nog slechts zo’n 30% van het areaal kwetsbare natuur niet meer belast met stikstof. Dit betekent dat er nog een flinke opgave ligt om de resultaatverplichting van de Wns voor 2035 van 74% beschermde natuur te realiseren.

Bron: Koersdocument stikstof

Daarbij verschilt de opgave ook sterk per Natura 2000-gebied. De hoogveengebieden Fochteloërveen, Bargerveen en Witterveld zijn het meest gevoelig voor stikstofdepositie, vandaar dat de opgave om de stikstofbelasting terug te brengen daar het grootst is.

Bron: Koersdocument stikstof


Vooruit met die geit!

Het feit dat de opgave zo groot is, betekent dus ook dat er een forse extra provinciale inspanning – aanvullend op de landelijke aanpak – noodzakelijk is om de stikstofbelasting op de Natura 2000-gebieden verder terug te brengen. Nu het koersdocument is vastgesteld moeten we keihard aan de slag met verdere Drentse maatregelen. Zolang daar geen zicht op is, zet het ook de Drentse bedrijven klem. Vooruit met die geit dus, alle hens aan dek en laten we daar nu werk van maken!

Wij denken dat heldere keuzes vereist zijn, maar ook dat er meer tempo nodig is. Daarnaast vinden wij dat Drenthe – gezien de extra opgaven en haar financiële positie – ook een meer proactieve opstelling moet kiezen richting het Rijk.

Als onderdeel van de versnelling zien wij een veel zwaarder accent op uitwerking van doelen en beleid voor overgangsgebieden, waarbij ingezet wordt op ‘de landbouw van de toekomst’: veel natuur-inclusiever en veel minder stikstofuitstoot. Dit alles natuurlijk gekoppeld aan de realisering van de water- en klimaatopgave. Deze inzet zou ook als Drentse bagage voor de gesprekken met het aanstaande Kabinet kunnen dienen. Dit is een belangrijk spoor dat in de andere provincies nu ook wordt opgestart.

Wij denken dat het mogelijk én nodig is om de inzet op hoofdlijnen (instrumenten en middelen) al voor het eind van dit jaar op een rij te hebben. Omdat de stikstofaanpak een complex dossier is met veel belangen, zou een externe versnellingscommissie van deskundigen de provincie kunnen helpen om hier verder vorm en inhoud aan te geven. Hiervoor gaan wij ons de komende tijd sterk maken.

Vervolgens is het aan de Staten hier besluiten over te nemen, zodat uiteindelijk zowel de natuur als duurzame landbouw verder kunnen.


Meer informatie

Lees hier het koersdocument voor de Drentse aanpak stikstof
Lees hier onze reactie op het koersdocument