Tunnelvisie bedreigt de “Hunebed Highway” – Inspraak onderzoeksvarianten aanpak N34 van start

6 maart 2020

Tunnelvisie bedreigt de “Hunebed Highway”

Inspraak onderzoeksvarianten aanpak N34 van start

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) heeft eind februari een besluit genomen over de opzet van het milieuonderzoek voor de voorgenomen aanpassing van de N34. De Natuur en Milieufederatie Drenthe, bewonersgroepen en landschapsorganisaties pleiten voor opname van groene varianten in de onderzoeksopzet. Dat pleidooi is door GS terzijde geschoven. Een tunnelvisie dreigt. De onderzoeksopzet gaat nu de inspraak in. Wij roepen alle groene harten in Drenthe op gebruik te maken van deze inspraak. Samen kunnen we ervoor zorgen dat een groene variant wel een plek krijgt in het uiteindelijk besluit van Provinciale Staten.

Eind februari hebben de Gedeputeerde Staten het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. In de NRD staat welke varianten voor de aanpassing van de N34 tussen Emmen en De Punt worden meegenomen in het milieuonderzoek; het zogenaamde milieueffectrapportage. De Gedeputeerde Staten hebben besloten negen varianten tussen te onderzoeken.

Deze varianten gaan allemaal uit van handhaving van de snelheid van 100 km/uur, een aanpassing van het verkeersplein bij Gieten in de vorm van een fly-over, een verschoven fly-over of een klaverblad, en een gedeeltelijke verdubbeling op 1, 2, 3 of 4 stukken van het tracé. De rest van de weg blijf dan dus bij het oude.

Wij pleiten voor opname van een stikstof- en klimaatvriendelijke wegvariant in het variantenonderzoek. Zo’n variant zou in onze ogen kunnen bestaan uit een aanpassing van het knooppunt rond Gieten (op basis van de hiervoor in het beeld gebrachte varianten) in combinatie met een duurzaam, veilig ingerichte 80 km/uur-variant voor het gehele overige tracé.

Deze variant past uitstekend binnen de doelen die de provincie met de aanpassing beoogt (verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming) en scoort mogelijk in meerdere opzichten gunstig. Dat geldt in onze ogen zeker voor zowel de stikstof- als de klimaateffecten. Bijkomende voordelen zijn een rustiger en duidelijk weggebruik en vermindering van de geluidsoverlast. Ook in kosten en uitvoeringssnelheid lijkt deze variant alleszins de moeite van een verkenning waard.

De varianten die de provincie voorstaat, gaan alle uit van een gedeeltelijke verdubbeling. Deze varianten zullen leiden tot een toename van verkeer en een grotere gemiddelde verkeerssnelheid over het gehele traject. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een hogere stikstofuitstoot. Wat opvalt, is dat in de onderzoeken en de beschouwde verkeersvarianten met de stikstoffactor tot nu toe geen enkele rekening is gehouden. Dat vinden wij een belangrijke tekortkoming. Niet alleen omdat dit het natuurbelang raakt, maar ook omdat hier bredere economische belangen mee gemoeid zijn. Schaarser wordende stikstofruimte kan immers maar één keer worden ‘verdeeld’ .

Het lijkt erop dat de provincie in dit vroege stadium van de procedure al stuurt op de verdubbeling als uitkomst en te weinig rekening houdt met de meer integrale afwegingen die voor dit gebied in het algemeen, en voor de stikstofproblematiek in het bijzonder, gepast zijn.

De opzet van het onderzoek gaat nu de inspraak in. Provinciale Staten nemen in november van dit jaar een besluit over de onderzoeksvarianten. Een slimme variant die zorgt voor meer veiligheid voor het hele tracé en leidt tot vermindering van geluidsoverlast en stikstof- en CO2-uitstoot, verdient hierin een volwaardige plek. Maak dus gebruik van de inspraak en laat uw stem horen!

  • Klik hier voor informatie over de start inspraakprocedure

    Voor de besluitvorming over de N34 wordt een milieueffectrapportage opgesteld waarmee de plussen en minnen van verschillende varianten op een rij worden gezet. De opzet van dit onderzoek is weergegeven in de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detail (NRD).

    De concept NRD met alle bijlagen is te raadplegen via www.hunebedhighway.com

    Vanaf 5 maart t/m 15 april 2020 kan iedereen een zienswijze indienen. Na het verwerken van de binnengekomen zienswijzen en de reactie daarop (Nota van Antwoord), wordt de NRD aan Provinciale Staten aangeboden voor vaststelling in de vergadering van Provinciale Staten in november 2020. In 2021 worden de kansrijke alternatieven uit de NRD dan verder onderzocht.