Reactie van de Drentse natuur- en milieuorganisaties op de RES 1.0

23 april 2021

Reactie van de Drentse natuur- en milieuorganisaties op de RES 1.0

De regionale energiestrategie voor de regio Drenthe is gepresenteerd en wordt de komende periode voor besluitvorming voorgelegd aan de Drentse gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschapsbesturen. In de RES 1.0 worden de Drentse ambities geformuleerd om invulling te geven aan duurzame opwekking van elektriciteit en het verminderen van het aardgasgebruik om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Via de Drentse energietafel hebben wij – met andere maatschappelijke organisaties – de RES bestuurders kunnen adviseren bij het tot stand brengen van deze RES. Diverse aanbevelingen zijn overgenomen, andere niet.

Bekijk hier de samenvatting en infographic van onze reactie

Wij onderschrijven de noodzaak en urgentie om te komen tot een voortvarende aanpak van de klimaatproblematiek. De overgang naar een duurzame, groene energievoorziening is dringender dan ooit. Wij vinden dat ook Drenthe een substantiële bijdrage moet leveren aan het behalen van deze doelen. Wij omarmen daarom de in de RES 1.0 gestelde ambitie van 3,45 TWh duurzaam op te wekken elektriciteit op land in 2030 en de gekozen mix van zon-op-dak, zon-op-land en windenergie. Dit komt neer op bijna een kwart van de totale hoeveelheid gebruikte energie in Drenthe (14,3 TWh, Klimaatmonitor, ref. jaar 2018) en 10% van de landelijke opgave voor 2030. Dat vinden wij een goede inzet en juiste maatvoering voor de gezamenlijke regionale inzet voor 2030.

Maar we maken we ons ook zorgen over de invulling van deze ambitie. De in de RES opgenomen uitgangspunten voor ruimte en participatie zijn goed maar boterzacht. Wij roepen in onze reactie richting de Gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschapsbesturen op tot zorgvuldigheid en om de intenties op het gebied van ruimtegebruik, randvoorwaarden en participatie goed te borgen in beleid.

We vragen hierbij speciaal om zorgvuldig om te gaan met ruimte, landschap en natuur en te zorgen voor draagvlak onder de inwoners van Drenthe.

In de maanden mei en juni zal de RES worden besproken in alle gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen. Wie begaan is met dit onderwerp kan daar ook zijn bijdrage en inbreng aan leveren. Het is een belangrijk onderwerp met grote impact. Meer informatie over de RES en onze visie treft u aan in onderstaande links.

Website RES Drenthe en RES document
Onze reactie en de daaraan gekoppelde aanbevelingen voor Gemeenten, Provincie en Waterschappen
Samenvatting en infographic van onze reactie