Provincie Drenthe steunt natuurinclusieve landbouw

28 mei 2019

Provincie Drenthe steunt natuurinclusieve landbouw

De provincie Drenthe stelt 3,3 miljoen euro beschikbaar voor de zogenoemde ‘Regiodeal Natuurinclusieve landbouw’. Ook het Rijk stelt eenzelfde bedrag beschikbaar. Een mooie eerste stap waarmee we in Drenthe aan de slag kunnen met herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied.

Een boerderij waar koeien de ruimte hebben en waar niet alleen de economie, maar ook de natuur op de agenda staat. Dat is een natuurinclusief landbouwbedrijf. Natuurinclusief staat voor duurzame, gesloten kringlopen. Landbouw die bijdraagt aan biodiversiteit. Een manier van landbouw die we als Natuur en Milieufederatie in Drenthe graag een stap vooruit willen helpen, samen met landbouworganisaties. Want het gaat namelijk niet goed met de biodiversiteit in landbouwgebieden. Voor veel boerenland (denk aan vogels, insecten en bloemen) is het code rood. Deze achteruitgang raakt inmiddels ook de landbouw zelf omdat die juist afhankelijk is van de gezonde natuur. Ook de markt en consument eisen dat de landbouw natuurvriendelijker gaat produceren. De kunst is nu dat ook in de prijs en verdienmodellen tot uiting te laten komen.

Grote omslag
Minister Schouten heeft in haar visie op landbouw ingezet op duurzamere kringlooplandbouw. Daarvoor is een grote omslag nodig in de sector die veel vraagt van alle betrokkenen. Via een Regiodeal stelt ze hiervoor 10 miljoen beschikbaar aan de Noordelijke provincies met als voorwaarde dat de provincies een even groot bedrag ernaast leggen. In de Drentse Staten blijkt hiervoor brede steun. Dit is goed nieuws en betekent dat er nu dus extra stappen gezet kunnen worden voor het natuurvriendelijker kunnen maken van Drentse landbouw. Tegelijk constateren we met diverse partners dat er de komende jaren meer inzet nodig is om de breed gedragen omslag naar natuurvriendelijk landbouw te kunnen maken.

Boer, Burger en Biodiversiteit
Ook onze gezamenlijke agenda van de natuur- en landbouworganisaties ‘Boer, Burger en Biodiversiteit’ die wij in maart hebben gepresenteerd krijgt hiermee een goede kans. Deze agenda hebben we de nieuw gekozen provinciebestuurder ook aangeboden met de oproep erbij om hier de komende jaren samen werk van te maken. Met de agenda Boer, Burger Biodiversiteit hebben de Drentse Natuur en landbouworganisaties een voorzet gegeven voor een investeringsprogramma voor de komende jaren waarmee we het verschil kunnen maken. Hierover gaan we de komende periode graag met het college en de staten verder in gesprek.

De steun voor de Noordelijke Regiodeal is een mooie eerste stap maar hiermee geven het college en de Staten nog geen invulling aan de agenda Boer, Burger en Biodiversiteit. Volgens verantwoordelijke gedeputeerde Henk Jumelet zullen college en de staten zich hier nog over uit moeten spreken. Positief is dat het college deze agenda wel omarmd heeft in het bestuursprogramma. We zien dus uit naar de volgende stap.