NMFD pleit voor pitstop Drentse plannen zonne- en windenergie

2 oktober 2020

Voorrang voor plannen die aan wens-beleid voldoen

NMFD pleit voor pitstop Drentse plannen zonne- en windenergie

De Natuur en Milieufederatie roept provincie en gemeenten op een korte pitstop in te lassen voor alle Drentse plannen voor zon- en windenergie. Zo kunnen we ervoor zorgen dat plannen die voldoen aan de voorwaarden van de Regionale Energiestrategie absolute voorrang krijgen.

In de Regionale Energie Strategie voor Drenthe wordt bepaald waar straks duurzame energie voor Drenthe wordt opgewekt. De strategie wordt door Drentse gemeenten, waterschappen en provincie gezamenlijk opgesteld.

Op 7 oktober behandelen Provinciale Staten van Drenthe de Concept RES. Alle Drentse gemeenteraden hebben dat in de afgelopen zomerperiode al gedaan. De volgende stap is om de ambities die in de concept RES staan beschreven verder uit te werken en concreet te maken. Daar zullen de betrokken partijen de komende maanden hard mee aan de slag gaan. Op 1 juli 2021 moet de volgende versie af zijn: RES 1.0.

In mei hebben wij samen met de natuur-en terreinbeherende organisaties een reactie geschreven op de concept RES. Daarin geven wij aan de Drentse ambitie voor duurzame energieproductie te omarmen, maar wijzen wij ook op het belang van een zorgvuldig proces, een duidelijke ruimtelijke visie en duidelijke randvoorwaarden. Wij vinden nog steeds dat de aanpak en uitwerking van het aandeel energiebesparing, participatie en ruimtelijk randvoorwaarden beter moeten. Zij vormen de belangrijkste sleutel voor succes.

Ondertussen zien we in Drenthe op verschillende plaatsen windmolens en nieuwe zonneparken verrijzen. Een groot deel van de in de Concept RES geformuleerde ambitie voor de opwekking van duurzame elektriciteit wordt daarmee nu al gerealiseerd. Maar ook zijn veel nieuwe plannen nu nog in de maak. Wij constateerden in onze reactie van mei dat het merendeel van de huidige vergunde en nog niet vergunde projecten niet aan de in de Concept RES geformuleerde randvoorwaarden voldoen. Dit is nu nog steeds het geval. De kans is groot dat ongewenste initiatieven voorrang krijgen en de goede initiatieven verdringen. Zo vindt bijvoorbeeld iedereen dat zon op dak voorrang moet krijgen boven zon in landelijk gebied maar in de praktijk komt hier nog heel weinig van terecht. Ook de participatie en mede-eigenaarschap blijft -afgezien van goede voorbeelden -ver achter op de gestelde doelen. Wat ons betreft moeten daarom alle projecten die nog niet vergund zijn nu zorgvuldig bekeken en in samenhang getoetst worden aan de randvoorwaarden die in de Concept RES staan beschreven.

Wij doen daarom een beroep op provincie en gemeenten een korte pas op de plaats te maken in de beoordeling en beschikkingen van nieuwe plannen. Ook roepen we op om burgerparticipatie, de zonneladder, landschappelijke inpassing en lokaal eigendom als harde voorwaarde te hanteren én concreet te maken.