Nieuw Drents bestuur krijgt nog kleur

28 mei 2019

Nieuw Drents bestuur krijgt nog kleur

Door Reinder Hoekstra

Drenthe heeft een nieuw provinciebestuur en bestuursprogramma. Dit programma bevat veel hoofdlijnen, voortzetting van het bestaande beleid en ook voldoende groene bouwstenen. Aanpak van de klimaatcrises en herstel van biodiversiteit lijken geen topprioriteit, maar onderdeel van een groot aantal voornemens. De transitie en versnelling van de aanpak zullen we met het college en de Provinciale Staten de komende periode dus verder moeten vormgeven.

 The proof of the pudding is..

Op woensdag 29 mei gaat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van start. Het college bestaat uit 5 gedeputeerden van PvdA, VVD, CDA, Christen Unie en GroenLinks. Zij presenteerden onlangs hun bestuursprogramma, zeg maar het spoorboekje voor het nieuwe bestuur. Het bestuursprogramma is vooral een verhaal op hoofdlijnen. Je kan er nog veel kanten mee op. Hoe groen het provinciaal beleid is zal dus de praktijk gaan uitwijzen. Wij zullen het college daarin ondersteunen en op de voet blijven volgen.

Groene bouwstenen
Het college programma bevat daarvoor zeker voldoende aanknopingspunten. Voor de natuur bevat het programma goed nieuws; versterking van biodiversiteit, realisatie van het natuurnetwerk en aanpak van natuurinclusieve landbouw zijn als expliciete opgaven in het bestuursprogramma benoemd. Daar kunnen we de komende jaren dus werk van maken. Hier zal de kunst zijn de achteruitgang van de biodiversiteit te keren en te komen tot versnelling. De tijdige realisatie van het natuurnetwerk is voor ons momenteel een groot zorgpunt waar dit  nieuwe college een flinke slag in zal moeten maken.

Klimaat en energie op de agenda
Het bestuursprogramma kent ook stevige ambities op het gebied van klimaat en energie. Prijzenwaardig is dat de doestellingen hierbij concreet zijn benoemd; in 2030 49% CO2-reductie en 40% hernieuwbare energie en in 2050 80 à 90% reductie ten opzichte van 1990. Tegelijk moet alles ‘haalbaar en betaalbaar’ zijn en ‘draagvlak en eerlijke verdeling van lusten en lasten van groot belang’. Deze is enerzijds raak en goed te plaatsen. Anderzijds kan dit ook gaan uitwerken als dooddoener en reden voor uitstel. Evengoed kan je stellen dat haalbaar en betaalbaar voor alle beleid geldt. Bij de passage over Vliegveld Eelde -wat neerkomt op voorzetten van de bestaande miljoenensteun- zou het zeker niet misstaan…

Goed nieuws is ook dat de provincie de inpassing van de energieopgave – waar het gaat om landschap, prioritering van grondgebruik en participatie – van provinciaal belang vindt.  ‘Wij voeren hier actief regie op’ is een veelzeggende statement die wij van harte ondersteunen. Wij zien ook veel kansen in de passage die gaat over het verbinden van energieopgaven met de wateropgaven en het natuur- en landbouwbeleid.

Open einden
Naast deze groene bouwstenen bevat het programma ook voor andere beleidsterreinen veel voornemen en wensen. Op het gebied van verkeer zijn de infrastructuur, OV, de fiets en Eelde belangrijk, er moet in sport en cultuur worden geïnvesteerd, werk en economie is van groot belang en ook de sociale agenda en zorg zijn prominente thema’s. Deze brede aandacht valt te prijzen, maar het lijkt ook de kool en de geit nog te sparen.

De groene draad
Het college stelt daarbij dat zij hier ook een grote rol weggelegd ziet voor de Provinciale Staten. Dit geldt bijvoorbeeld voor investeringsprogramma van 50 miljoen dat het college in het komende najaar met de Staten wil vaststellen. Uitdagend is dat het college het debat hierover dus open aangaat en de zaken niet vooraf dichttimmert. Voor ons ligt hier dus ook de opgave om de Staten mee te nemen in de urgentie en belang van duurzaamheid. Niet als zijnde belangrijker dan andere thema’s, maar als urgente groene draad in de Drentse transitie.

Lees hier de groene speerpunten die wij de nieuwe bestuurders hebben aangeboden..