Natuur en Milieufederaties lanceren toolbox voor de Natuurinclusieve Energietransitie

1 september 2021

Bekijk hier onze toolbox Natuurinclusieve Energietransitie

Het klimaatprobleem vraagt dringend om oplossingen en maatregelen. Naast energiebesparing en zonnepanelen op het dak, maken zonnevelden daar onderdeel van uit. Tegelijk is er ook een biodiversiteitscrisis. Hoe zorgen we ervoor dat het landschap en de energietransitie hand in hand gaan? Voor beleidsmakers, bestuurders en politici hebben wij een toolbox Natuurinclusieve Energietransitie gemaakt. Hoe dit er in de praktijk uitziet? Dat laat de Energietuin Assen-Zuid mooi zien! 

Bekijk hier de toolbox

Natuurinclusieve energietransitie

Met de Regionale Energiestrategieën (RES) wordt op regionaal niveau gezocht naar mogelijkheden voor duurzame energie. Een zorgvuldige omgang met natuur en landschap is belangrijk bij locatiekeuzes, inpassing van projecten en het beheer van projectlocaties. Een natuurinclusieve energietransitie vereist van overheden een actieve, regisserende rol in alle voorbereidende stappen. Lees hier meer over de natuurinclusieve energietranstie.

Toolbox met acht actuele thema’s

In onze toolbox vind je goede voorbeelden binnen acht uitgelichte thema’s:

  1. Inventarisatie landschaps- en/of natuurwaarden
  2. Inzet lokale experts
  3. Gebiedsprocessen en gebiedsopgaven
  4. Beleidskaders zon en wind op land
  5. Beoordelingssystematiek
  6. Goed gebruik van de (provinciale) omgevingsverordening
  7. Meerwaarde voor natuur en landschap
  8. Ruimtelijke samenhang en cumulatie van effecten

Voorbeeld: de wespendief op de Veluwe

Een concreet voorbeeld uit de toolbox is de wespendief op de Veluwe. De Veluwe valt als natuurgebied binnen 4 RES regio’s en heeft een Natura2000-status. Daardoor moeten bepaalde soorten in dat gebied in stand worden gehouden, zoals het aantal broedparen van de wespendief. Om dit te waarborgen moet regio-overstijgend gekeken worden naar effecten van plannen.

In opdracht van de Provincie Gelderland en de RES regio’s is onderzoek gedaan naar de effecten van windenergie op de wespendief. Het gevolg? De plannen voor windenergie op en rond de Veluwe worden tot nadere orde geschrapt of stilgelegd. Als dit niet was gesignaleerd, had de ontwikkeling van wind op land negatieve gevolgen kunnen hebben op deze kwetsbare vogelsoort.

Energietuin Assen-Zuid

In Drenthe laten we al zien dat het kan. De Energietuin Assen-Zuid levert niet alleen schone energie, maar maakt ook plaats voor meer insecten, vogels en zoogdieren. Sinds de start van het ontwikkelingsproces is rekening gehouden met een natuurlijke inrichting. Het doel is om biodiversiteit toe te voegen aan het gebied. Dankzij een bijdrage van de Nationale Postcodeloterij hebben we een natuurinclusief ontwerp kunnen maken. En dat is nog niet alles: in de Energietuin is ook ruimte voor recreatie. Wil je meer weten? Kijk dan op www.energietuinen.nl