Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit voor Drentse aanpak veenoxidatie

6 juni 2019

Natuur en Milieufederatie Drenthe pleit voor Drentse aanpak veenoxidatie

De aanpak van veenoxidatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan vermindering van de klimaatproblemen. De landelijke Natuur en Milieufederaties hebben vandaag samen met o.a. Urgenda en Natuurmonumenten een voorstel gepresenteerd om versneld veengebieden te vernatten. Dit levert CO2-reductie op en gaat verdere bodemdaling en verdroging tegen. Wij pleiten voor een aanpak van de Drentse veenoxidatiegebieden.

In Nederland lijden veel veengebieden aan verdroging met als gevolg dat het veen oxideert en verdwijnt. Dit leidt weer tot meer CO2 en in kwetsbare gebieden gaan de leefgebieden van veel soorten achteruit. Daarom staat in het Klimaatakkoord voor 2030 de maatregel om de veengebieden te vernatten. De natuur- en milieuorganisaties pleiten nu voor een versnelde landelijke aanpak, omdat de vernatting van deze gebieden een belangrijke bijdrage kan leveren aan het halen van de klimaatdoelen.

Nattere voeten in Drenthe
Voor Drentse gebieden is dit voorstel erg interessant. Bij veenoxidate wordt al snel aan veenweide gedacht en de weidevogels in Friesland. Maar ook in Drenthe vindt het zowel op de zand- als veengronden plaats. Het is heel waardevol om te kijken wat het versneld natter maken van de aangewezen natuurgebieden kan betekenen voor de klimaatdoelen. Bovendien liggen er kansen buiten de natuurgebieden. Vermindering en vastleggen van CO2 en bodemdaling heeft ook economische waarde. Dit is met name voor de Veenkoloniën van belang.

Niet alleen natuur
In de Veenkoloniën speelt het oxidatieprobleem en liggen kansen die ook in het belang zijn van de landbouw in verband met de bodemdaling. Veenoxidatie speelt niet alleen in weidegebieden, maar ook in akkerbouwgebieden, zoals in de omgeving Valthermond. Het is heel nuttig om te kijken wat vermindering van veenoxidatie hier op kan leveren. Denk bijvoorbeeld aan verdienmodellen als je CO2 reduceert.

Valthermond en Hunze
Het gebied bij Valthermond is een pilotgebied waar we als natuur- en milieufederatie samen met waterschap, landbouw, provincie en gemeenten kunnen kijken wat we aanpakken als oplossing voor de veenoxidatieproblemen. Het gebied zakt hier flink weg en dan zijn beleidsmaatregelen van waarde. Het is heel interessant om te kijken of er in combinatie met een energielandschap mogelijkheden liggen om de CO2-reductie te gebruiken als financieringsmotor voor de aanpak van deze problematiek.

Een ander voorbeeld is het Hunzegebied. Hier ligt een natuuropgave en door de snellere vernatting kunnen stappen in de goede richting worden gemaakt. Kortom, we omarmen het landelijke voorstel en juist lokaal liggen kansen om echt stappen te zetten. Daar willen we in Drenthe graag werk van maken.

Lees hier het 40puntenplan van Urgenda