Landschapsherstel in Koekange-Koekangerveld

23 november 2023

Landschapsherstel in Koekange-Koekangerveld

Meidoorn op een heuvel met close-up van de vruchtjes

Particulieren en agrariërs gaan dit najaar op 50 locaties in Drenthe landschapselementen herstellen en erven opknappen. De helft van deze locaties ligt in het gebied Koekange-Koekangerveld, de andere helft verspreid in Drenthe. In totaal planten particuliere grond- en erfeigenaren en agrariërs in Drenthe 12.750 stuks bosplantsoen, 79 laanbomen en 140 fruitbomen aan. 

De aanplant van bosplantsoen, laan- en fruitbomen in het gebied Koekange-Koekangerveld zorgt voor herstel van het waardevolle slagenlandschap. Dit landschap kenmerkt zich door smalle, langgerekte percelen die van oost naar west lopen met aan weerszijden elzensingels en hakhoutbosjes. Het is een uniek gebied omdat de percelen/slagen deels in laagveen liggen en deels op zandgrond. De boerenerven waren van origine sober en functioneel en werden gekenmerkt door boomgaarden, meidoornhagen, knotlindes, bomenrijen, huisbrinken en houtsingels. Helaas is dit streekeigen karakter in de loop van de tijd deels verloren gegaan.

Landschapselementen hersteld

De Koekanger Dwarsweg is één van de locaties waar dit jaar landschapselementen worden hersteld. Daar worden bij een deelnemer aan het project 440 meter houtsingels en bomenrijen opgeknapt door het bijplanten van bomen en struiken. Ook wordt een boomgaard gerealiseerd en wordt het erf voorzien van meidoornhagen.

Natuurnetwerk

In een agrarisch cultuurlandschap zijn houtwallen en singels, kleine bosjes, meidoornhagen en poelen onmisbaar. Als een netwerk verbinden ze verschillende natuurgebieden en vormen ze een leefgebied voor allerlei plant- en diersoorten. Het zijn plekken waar planten, struiken en bomen ongestoord kunnen groeien en waar dieren kunnen schuilen, eten, een nest kunnen maken en waar langs ze zich kunnen verplaatsen. Vroeger hadden deze landschapselementen een andere functie. Ze werden gebruikt voor de houtoogst en om het vee te keren. Door het wegvallen van deze functies en vanwege intensievere gebruik van het agrarisch landschap zijn de landschapselementen (deels) uit onze regio verdwenen.

Het landschapsherstel Koekange-Koekangerveld maakt deel uit van het project ‘Investering in landschapselementen in Drenthe 2022-2024’ dat Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Drenthe uitvoert. In 2024 krijgt het landschapsherstelproject een vervolg.

Het project ‘Investering in landschapselementen in Drenthe 2022-2024’ wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdragen van de provincie Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

Logo Natuur en Milieufederatie Drenthe