Landbouwplan van minister Schouten kan sterker

20 juni 2019

Landbouwplan van minister Schouten kan sterker

Het Realisatieplan voor duurzamere landbouw van minister Schouten kan stukken beter. Het nu gepresenteerde uitwerkingsplan biedt nog te weinig garanties voor herstel van natuur, milieu en landschap en toekomstperspectief voor het kringloop en natuurinclusief boeren.

‘Op weg met nieuw perspectief’ is de langverwachte vertaling van de mooie kringlooplandbouwvisie ‘waardevol en verbonden’ van minister Schouten. Het ministerie van LNV leunt in haar plan in onze ogen te veel op vrijblijvende overlegmomenten en sectorafspraken. Een duidelijke regierol vanuit de overheid ontbreekt, terwijl deze zo hard nodig is om de complexe vraagstukken die ons voedselsysteem kent, op te lossen.

Nieuwe verdienmodellen

Kringlooplandbouw moet aantrekkelijk zijn voor boeren. Dat kan door nieuwe verdienmodellen, waarin bedrijfsleven, consumenten, overheden en financiers, boeren belonen en waarderen voor prestaties op het gebied van biodiversiteit, milieu en klimaat. Een landbouw die produceert in balans met natuur, levert zowel de maatschappij als de boer kostenbesparing op: de maatschappelijke kosten zijn lager en de boer hoeft minder uit te geven. Denk hierbij aan kosten voor voer, mestverwerking en bestrijdingsmiddelen. Uit onderzoek blijkt dat deze boeren ook vaak betere bedrijfseconomische resultaten behalen: de top 25 procent duurzaamste melkveehouders behaalden betere economische prestaties dan de overige 75 procent.

Kringlooplandbouw

In Drenthe stimuleren we samen met onder andere de provincie , LTO , Drents Agrarisch Jongeren de ontwikkeling van de kringlooplandbouw in de melkveehouderij. Ook hebben we in maart de agenda Boer Burger en Biodiversiteit gepresenteerd. Daarin schetsen we met een breed scala aan partners de mogelijke aanpak voor het realisatie van natuurinclusieve landbouw in Drenthe. Dit soort initiatieven sluiten naadloos aan bij de visie van de minister. Tegelijk is hier nog een lange weg te gaan om dit in de huidige landbouwpraktijk en markt te laten landen. Nieuwe verdienmodellen en meer stimulerende kaders via (Europese) subsidies, wet en regelgeving zijn nodig om ervoor te zorgen dat kringloop en natuurinclusief de mainstream wordt.

Wij roepen de minister dan ook op om het realisatieplan ambitieuzer en slimmer te maken. Dat is hard nodig om alle uitdagingen het hoofd te bieden én boeren steun en duidelijkheid te geven voor de lange termijn.