Kies voor groen herstel!

12 maart 2021

Kies voor groen herstel!

Brede maatschappelijke steun voor duurzaam investeringsprogramma

Er is een zeer brede maatschappelijk steun voor een Groen Herstel Programma. Op nationaal niveau is hier al eerder voor gepleit door bedrijfsleven, banken, maatschappelijke organisaties en belangrijke overheid adviesorganen. Begin februari presenteerde VNO MKB zijn toekomstvisie. Ook zij pleiten voor brede welvaart-agenda waarin klimaat en duurzaamheid centrale thema’s zijn.

Klimaatneutraal en circulair prioriteit voor ondernemend Nederland
De nieuwe koers van MKB-Nederland en VNO-NCW stoelt op een tiental uitgangspunten. Daarmee zetten de ondernemersverenigingen in op de overgang naar een klimaatneutrale, circulaire samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Bovendien willen zij een substantiële publiek-private investeringsagenda vormgeven om het land zonder milieuschulden over te dragen aan toekomstige generaties. Om ook hen de mogelijkheden te bieden om straks op een duurzame manier in hun brede welvaart te voorzien.

Ook provincies, gemeenten en waterschappen zien kansen
Ook de Vereniging van Nederlandse gemeenten, de provincie en de waterschappen presenteerden vorige week het Manifest voor Groen Herstel van Nederland. Zij omarmen de kansen voor een groen herstel, zien dat de kansen daarvoor in de regio samenkomen en roepen het nieuwe kabinet op daar vol op in te zetten en te investeren.

“De grote maatschappelijke opgaven landen in de gebieden, steden en dorpen. Daar komen wonen, economie en energie samen. De energieopgave legt met zonneparken en windmolens een claim op dezelfde schaarse ruimte als de woningbouwopgave en klimaatadaptatie. Slim binnenstedelijk bouwen gaat hand in hand met het versterken van de lokale economie en het aanpassen aan klimaatverandering. Met het verduurzamen van woningen en gebouwen stimuleren we de economie. De leefomgeving is voor inwoners één geheel: fysiek, economisch én sociaal. De grote opgaven zijn niet aan te pakken als losstaande thema’s. Gemeenten, provincies en waterschappen willen de uitdagingen daarom in samenhang aanpakken”

– Citaat uit manifest IP VNG UNIE WS

Bruto Drents Geluk
Wij juichen deze ontwikkelingen en oproepen toe. Het is ons uit het hart gegrepen. Vorig jaar zijn we met onze achterban en stakeholders om de tafel gegaan om een alternatieve beleidsagenda te ontwikkelen voor een Drenthe waar niet economische groei maar welzijn en natuur centraal staan. Dit leidde tot onze eigen agenda voor een Groen Herstel van Drenthe. Deze hebben wij na de zomer gepresenteerd in een e-magazine een aangeboden aan de Drentse politiek. Onze verwachting is dat een grootschalig herstelprogramma een belangrijk thema gaat worden in de kabinetsformatie dit jaar.

Dat biedt grote kansen voor de provincie Drenthe. Met de steun van de diverse overheden en bedrijfsleven zetten we hier graag de schouders onder. Om de tafel en aan het werk!

Meer informatie

Nieuw koers bedrijfsleven