Groene Kieswijzer Verkiezingen Drenthe 2023

7 maart 2023

Groene Kieswijzer – Provinciale Statenverkiezingen Drenthe 2023

Tijdens het Groene Verkiezingsdebat op 7 maart in Grolloo vulden de aanwezige lijsttrekkers en kandidaten ter plekke een levende kieswijzer in. Dit deden ze door in de zaal per stelling in de vakken ‘eens’, ‘neutraal’ of ‘oneens’ te gaan staan. Daarna mochten ze hun keuze toelichten en de andere deelnemers overtuigen van hun standpunt. Benieuwd naar van het Groene Verkiezingsdebat? Klik hier voor het verslag. Scroll door voor de Groene Kieswijzer.

Deze kieswijzer kan helpen bij jouw keuze voor een partij bij de Provinciale Statenverkiezingen van Drenthe op 15 maart 2023. Het groene verkiezingsdebat werd georganiseerd door de samenwerkende Drentse natuur- en milieuorganisaties en maakt onderdeel uit van de gezamenlijke campagne Kiezen voor de Kracht van Drenthe.

Onze campagne richt zich, naast de Provinciale Statenverkiezingen, ook op de verkiezingen voor de vier waterschappen in Drenthe. Maar vanwege de vele deelnemende partijen en uiteenlopende onderwerpen hebben we de keuze gemaakt om het groene verkiezingsdebat en deze kieswijzer uitsluitend te richten op de Provinciale Statenverkiezingen. Lees hier meer over de verkiezingen voor de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta.

Voor het verkiezingsdebat zijn alle 19 partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen benaderd en hebben 13 partijen meegedaan aan het debat. Op de website van het Drents Parlement vind je meer informatie en verdere toelichting op de standpunten van alle partijen.

Water

Laat het blauwe hart volstromen

De beschikbaarheid van voldoende schoon en zoet water vereist een ander waterbeheer dan we nu hebben.

Om over voldoende water te kunnen blijven beschikken (voor natuur, landbouw en drinkwater) moet er in heel Drenthe…

... meer water worden vastgehouden.

Henk Emmens (Boer Burger Beweging) legt middels een omgekeerde soepbord uit hoe het Drents plateau eruit ziet en het water in ons systeem hier momenteel (te) snel vanaf stroomt.

... het grondwaterpeil flink omhoog voor landbouw en natuur...

... in de komende bestuursperiode minimaal 10 cm provincie breed.

Jan Fonhof (50Plus): Alles in één keer 10cm omhoog geeft veel problemen voor landbouw. Ik denk dat ons land dat niet aan kan, de economie zal er ook onder leiden.

Water en bodem worden leidend voor het grondgebruik.

Tom Koekoek (SGP): ik vind dat we boerensector hierin vergeten en we middels maatwerk moeten kijken naar wat waar nodig is. Woningbouw kan bovendien ook in de verdrukking komen.

... dat betekent dat de functies voortaan gewenste waterpeilen moeten volgen.

... de landbouw moet alle ruimte -en niet verdere beperkingen- krijgen vanwege de wateropgaven.

Anry Kleine Deters (D66): hoe kunnen we teelten toestaan die zoveel water gebruiken? De keus van D66 is duidelijk en kunnen we dit soms niet toestaan.

Verdergaande beschermingsmaatregelen voor het schoonhouden van het Drentse drinkwater zijn onontkoombaar.

Nico Uppelschoten (PVV): steeds verdergaande beschermingsmaatregelen zouden nodig te zijn, maar is onze waterkwaliteit werkelijk zo slecht? Als ik dit moet geloven hadden we allemaal allang dood moeten zijn.

... via subsidies om vervuilende bedrijven over te halen schoner te produceren.

Landbouw

Steun de omslag naar een circulaire en natuur-inclusieve landbouw

De landbouw is en blijft de grootste grondgebruiker in Drenthe.

De landbouw productie moet milieu/klimaatvriendelijker en natuurinclusiever. Deze grote transitie is urgent en onontkoombaar…

... de sector doet het al uitstekend en heeft daarbij geen overheidsbemoeienis nodig

Renate Zuiker (Partij voor de Dieren): Dit hebben we 30 jaar lang geprobeerd, maar heeft niet gewerkt. De boer moet geholpen worden in deze transitie. De laatste 10 jaar zien we namelijk geen reductie aan stikstof meer. De overheid moet zorgen dat wij natuur kunnen beschermen. Hiervoor moeten we 75% minder dieren houden in Nederland en subsidie voor vlees afschaffen.

... de provincie moet spuitvrije zones inlassen.

Bernadette van den Berg (ChristenUnie): dit is bij uitstek een thema wat we landelijk aan moeten pakken en niet op provinciaal niveau in Drenthe.

De reductie-doelen van de Stikstofwet (*) zijn voor mijn partij minimaal het uitgangspunt en staan niet ter discussie.

Henk Jumelet (CDA): Laten we zorgen dat de eerste helft van dit doel eerst behaald wordt. We hebben het hier over een laatste stukje van de route, maar laten we eerst eerst van start gaan. Het moet gaan over de staat van de natuur. Laten we het niet hebben over de jaartallen maar laten we het hebben over het begin. Ik ben blij dat wij onze eigen afweging mogen maken. Want de landelijke politiek heeft niet geleverd, daarom zetten wij ons in voor Drenthe.

(*) in 2025 moet minimaal 40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben; in 2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%.

... met alleen innovatie en stimuleringsmaatregelen redden we de doelen niet.

De provincie moet rond natuurgebieden grond aankopen en tegen lage prijzen beschikbaar stellen aan natuur inclusieve boeren.

Natuur

Versterk onze groene longen

Het beschermen van de natuur en voorkomen van biodiversiteitsverlies is één van de belangrijkste taken van de provincie.

De economie heeft voorrang. Er mogen wat mijn partij betreft soorten uitsterven.

Tom Koekoek (SGP): ik denk dat je dit niet kunt uitsluiten. We kunnen zoveel mogelijk aan doen om biodiversiteit te behouden, maar er zijn ook bepaalde dingen die juist schadelijk zijn voor de economie.

Afspraak is afspraak: afronding en realisatie van de afspraken over het Nationale Natuurnetwerk (in 2027) staat niet ter discussie.

Marloes Kramer-Hamminga (Volt): de wereld verandert sterk en moeten we de actualiteit opnieuw inbrengen in het heroverwegen van dit doel.

Mensen moeten meer hun gang kunnen gaan in natuurgebieden, ook als dat ten koste gaat van kwetsbare soorten.

Marloes Kramer-Hamminga (Volt): ik vind echt dat de natuur beleefd moet worden, maar we moeten ook oog hebben voor kwetsbare soorten. We hebben zoveel mooie natuur in Drenthe, laten we deze ook gaan benutten. De koppeling tussen mens en natuur vinden we hierbij heel belangrijk.

Mijn partij zal investeren in 10% meer groen-blauwe dooradering van stad en platteland.

Ieder kind heeft recht op meer natuur in zijn directe leefomgeving.

Anry Kleine Deters (D66): niet elk kind in Drenthe heeft het goed en zo kan niet elk kind in natuur opgroeien. Ik vind echt dat we oog moeten hebben voor kinderen die dit onthouden is. Hier heeft bovendien ieder mens recht op.

Energie/Economie

Investeer in een energiepositief Drenthe en de circulaire economie

Mijn partij zal zich inzetten voor versnelling van de energietransitie.

Nico Uppelschoten (PVV): het is nog ruim voor 12 uur hoor. Het grote probleem is dat we een stabiele vormen van energie moeten vinden. Als we ons alleen maar op zon en wind richten loopt alles vast. In toekomst hebben we daarom ook kernenergie nodig, die we vervolgens kunnen combineren met zonne- en windenergie.

De doelen van de Klimaatwet vormen een minimaal uitgangspunt voor het komende provinciale beleid.

Henk van de Weg (SP): We moeten hiervoor wel offers brengen, maar tegelijkertijd afvragen waar deze opgebracht kunnen worden. Neerleggen bij de modale burger: nee. Neerleggen waar ze wél betaald kunnen worden: ja.

De provincie moet investeren in een grootschalig besparingsprogramma voor bedrijven en bestaande woningen.

... via extra bespaarmaatregelen in alle huurwoningen.

... door striktere handhaving van energie-bespaarverplichtingen van bedrijven.

De winning van fossiele brandstoffen uit de Drentse bodem moet voor 2030 stoppen.

Mijn partij gaat zich inzetten voor de eiwittransitie; de omslag van dierlijk naar meer plantaardig productie en consumptie. Dat is nodig voor het klimaat en biedt kansen voor de landbouw.

Renate Zuiker (Partij voor de Dieren): dit is een no-brainer voor het klimaat. We we subsidiëren nu nog de vlees- en zuivelindustrie. Als we daar nou mee stoppen zetten we al een grote stap.

Nieuwe woningen mogen alleen nog volledig circulair worden gebouwd.

Circulaire bouwmaterialen bieden nieuwe toekomstkansen voor de landbouw en dienen standaard te worden toegepast in alle provinciale projecten.

Ruimte

Voer regie op de ruimtelijke kwaliteit

Niet alles kan overal. De provincie moet veel meer sturen vanuit zijn ruimtelijke toekomstvisie op Drenthe.

Rudolf Bosch (PvdA): wat er anders moet is dat we een duidelijke visie hierop krijgen. Een goede ruimtelijke ordeningsvisie ontbreekt nu gewoon en deze moet ontwikkeld worden.  

Geef grondgebruikers duidelijkheid op basis van duidelijke zonering (advies van de commissie Remkes).

Gert-Jan Schuinder (Boer Burger Beweging): Wij zijn hier zeker niet voor, juist op tegen. Je moet het stikstofprobleem met elkaar gebiedsgericht aanpakken. Dit moet vrijwillig gebeuren, dus als overheid niet opleggen.

Maak een slim plan voor het landelijk gebied, vraag het Rijk minimaal 4 miljard en ga aan de slag.

Kiezen voor de Kracht van Drenthe 

Onder het motto Kiezen voor de Kracht van Drenthe hebben De Natuur en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en Landschapsbeheer Drenthe de handen ineengeslagen. In de aanloop naar de verkiezingen organiseren wij een reeks pop-up podia en een verkiezingsdebat over belangrijke thema’s voor de komende verkiezingen. Als grondlegger hiervan reikten we eerder al een pamflet uit met de speerpunten voor de verkiezingsprogramma’s en de komende bestuursperiode.

Lees meer over de campagne

Vragen of contact?