Geen Landbouwakkoord, maar natuurherstel kan niet langer wachten

21 juni 2023

Geen Landbouwakkoord, maar natuurherstel kan niet langer wachten

Vandaag is met het opstappen van LTO het proces om te komen tot een breed gedragen landbouwakkoord mislukt. Dat is slecht nieuws vinden we als Natuur en Milieufederaties. Slecht nieuws voor de natuur, want de opgaven voor het landelijk gebied lopen mogelijk vertraging op. Dat terwijl onze natuur dringend moet worden hersteld en niet langer kan wachten. Voor boeren betekent het nog langer onzekerheid over een toekomstperspectief.

Deelname Natuur en Milieufederaties aan de sectortafels

We hebben als Natuur en Milieufederaties sinds januari 2023 bijgedragen aan vier sectortafels binnen het landbouwakkoord. Daarbij hebben we steeds ingezet op natuurherstel in combinatie met een perspectief voor de boer. Annie van de Pas: “We zaten aan tafel omdat we ervan overtuigd zijn dat een omslag naar duurzame landbouw een randvoorwaarde is voor herstel van de biodiversiteit, een robuuste natuur, een mooi landschap en duurzaam perspectief voor de landbouw zelf. Omdat herstel voor natuur, bodem, water en klimaat uiterst urgent is.”

Het moet nu gebeuren

Het is nu nodig om krachtig in te zetten op de elementen waaruit goed beleid voor boer en natuur zou moeten bestaan. Zoals grondgebonden melkveehouderij, het realiseren van groen-blauwe dooradering, het verruimen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, regionale kringlopen, de beperking van het gebruik van krachtvoer en kunstmest, een afbouwpad voor bestrijdingsmiddelen, het belonen van boeren die op natuurinclusieve wijze produceren en een substantiële bijdrage vanuit grote ketens, zoals banken en supermarkten.

Krachtdadige inzet kabinet nodig

Om verdere stilstand te voorkomen roepen wij het kabinet op om krachtdadig in te zetten op bovengenoemde punten en op een goede borging van beleid en bijbehorende instrumenten. Wij blijven als Natuur en Milieufederaties in gesprek en in Drenthe en de andere provincies zetten we ons in voor goede duurzame oplossingen. Ook blijven we natuurlijk onverminderd meedenken voor de provinciale plannen landelijk gebied (PPLG’s) en in de gebiedsprocessen.

 

Contact