Extra ruimte voor de natuur in Energietuin Assen-Zuid

21 november 2019

Extra ruimte voor de natuur in Energietuin Assen-Zuid

De geplande Energietuin in Assen-Zuid kan, mits goed ontworpen, een soortenrijk gebied worden en extra leefruimte bieden voor diverse diersoorten. Dat bleek uit de tweede Natuurwerkplaats van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, waarin een groep natuurkenners en betrokkenen de potentie van het gebied onder de loep namen. 

De Energietuin Assen-Zuid is gepland ten zuiden van Assen, tussen de Graswijk en het spoor. Het bestaande coulisselandschap is bestemd als bedrijventerrein, maar de komende 15 jaar mogen Bronnen VanOns en Engie er samen met de Energiecoöperatie Duurzaam Assen een zonnepark bouwen en exploiteren. De Natuur en Milieufederatie is vanuit het project Energietuinen betrokken om het bestaande ontwerp te verbeteren en er met de partners voor te zorgen dat er naast energie opwek ook ruimte komt voor ecologie, recreatief medegebruik en educatie. Het gebied biedt daarvoor uitgelezen kansen.

Rafelige randen

Het terrein is nu al rijk aan bosstroken en houtsingels. De deelnemers van de Natuurwerkplaats, waaronder enkele ecologen, adviseerden om deze elementen te versterken – soms actief en in andere gevallen met aangepast beheer – om de soortenrijkdom te vergroten. “Je hoeft niet altijd in te grijpen of aan te planten. Gun de natuur de tijd om zich te ontwikkelen. Dat gaat voor een groot gedeelte vanzelf,” zei één van de deelnemers.

De bosranden kunnen worden versterkt door het aanleggen van zogenaamde rafelige randen: geleidelijke overgangen van lage naar hoge vegetatie die voor veel dieren een schuilplaats en voedsel kunnen bieden. Er zou zelfs een combinatie met een plukrand kunnen worden gemaakt, waarbij een deel kan worden ingeplant met bes-dragende struiken of notenbomen. Hier kunnen bezoekers van de Energietuin, maar ook veel dieren, de vruchten van plukken.

De bestaande greppels in het gebied zijn al rijk begroeid. Plaatselijk kunnen oevers nog natuurvriendelijker worden gemaakt. Volgens de deelnemers zou één van de greppels, die geen afwaterende functie heeft, makkelijk kunnen gaan dienen als schuilplaats voor amfibieën.

Één van de greppels in het gebied

Grote bloemenweiden en verschraling

Deelnemers van de natuurwerkplaats adviseerden ook om op een aantal grotere plekken bloemenweiden te realiseren door in te zaaien. De stroken tussen de zonnepanelen kunnen beter niet worden ingezaaid, omdat het zonnepark wordt aangelegd op intensief bemeste landbouwpercelen. Op deze stroken kan uiteindelijk, via intensief verschalingsbeheer (een aantal keer per jaar maaien en afvoeren), een schrale, bloemrijke vegetatie worden gerealiseerd.

Met het ontwerp van de Energietuin Assen-Zuid gaan we de komende tijd verder aan de slag. Dat doen wij onder andere met inbreng vanuit de natuurwerkplaats en van omwonenden op een bewonersavond op 17 december a.s.