Drenthe bouwt aan een Regionale Energie Strategie

5 maart 2020

Drenthe bouwt aan een Regionale Energie Strategie

In 2019 is landelijk het Klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin staat onder andere dat in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Dat gebeurt met windturbines op zee, maar ook met windmolens op land en zonnepanelen op daken en in zonneparken.

Sinds ruim een jaar wordt in Drenthe gewerkt aan de RES (Regionale Energie Strategie). In de RES wordt uitgewerkt waar en hoe in Drenthe duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Zo draagt de RES bij aan de reductie van de CO2 uitstoot, de hoofddoelstelling van het Klimaatakkoord. Maar draagvlak onder de bevolking is daarbij keihard nodig. Participatie is daarom erg belangrijk.

Het Maatschappelijk Initiatief Energietransitie Drenthe

Binnenkort wordt de eerste versie van de concept RES behandeld door de Gemeenteraden, Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe en andere maatschappelijke organisaties hechten een groot belang aan de energietransitie en de RES, voelen zich medeverantwoordelijk en willen graag een bijdrage leveren. Daarom zijn wij, samen met de Drentse Koepel van Energie-Initiatieven, LTO Noord en VNO-NCW, het Maatschappelijk Initiatief Energietransitie Drenthe gestart. De verschillende organisaties zullen de komende weken hun inbreng formuleren voor de concept RES, zodat deze meegenomen kan worden in de discussies van de gemeenten, provincie en waterschappen.

In gesprek met onze achterban

Daarnaast gaan we de komende maanden in gesprek met onze achterban over de energietransitie en de Regionale Energie Strategie: wat vinden zij van duurzame energie, wat zijn geschikte locaties voor zon- of windenergie, onder welke voorwaarden kunnen deze gerealiseerd worden, en hoe zorgen we ervoor dat meer mensen daarbij betrokken worden en lokaal eigendom concreet wordt ingevuld? Kortom: wat zijn de kansen en wat de mogelijke hobbels bij de Drentse Energietransitie?

De hieruit voortkomende standpunten nemen wij mee in de verdere inbreng in het RES-proces. We zullen hierbij samen met de andere maatschappelijke partners optrekken zodat we niet alleen vanuit onze deelbelangen opereren, maar juist de cross-sectorale kansen benutten. Hiermee hopen wij een breed gedragen energietransitie op gang te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe