Draaiboek voor bewonersinitatieven biodiversiteit

13 augustus 2020

Draaiboek voor bewonersinitatieven biodiversiteit

Samen met buurtbewoners aan de slag voor meer biodiversiteit in je leefomgeving? Misschien heb je er wel eens aan gedacht, maar hoe pak je het aan? Provincie Drenthe heeft een digitaal draaiboek uitgegeven om initiatiefnemers op weg te helpen.

Samen met buurtbewoners zorgen voor bloemrijke bermen, kleurige groenstroken en slootkanten en deze op ecologische wijze beheren. Het is goed voor planten en dieren, aantrekkelijk om te zien en leuk om samen te realiseren. Maar waar begin je? Provincie Drenthe heeft een draaiboek beschikbaar gesteld, dat als praktische handleiding gebruikt kan worden. Het beknopte draaiboek helpt startende initiatieven op weg in 5 fasen: de initiatieffase, verkenningsfase, planfase, uitvoeringsfase en beheerfase. Daarnaast geeft het draaiboek informatie over het aanvragen van subsidies, communicatie en praktische zaken zoals aankoop van zadenmengsels.

Heel Drenthe zoemt

Ecologisch beheer van openbaar groen, bermen en slootkanten biedt meer ruimte aan verschillende planten en dieren en draagt daarmee bij aan de biodiversiteit. Veel Drentse gemeenten zijn overgestapt naar ecologisch bermbeheer of zijn daar mee bezig. Zij stimuleren bewonersinitiatieven om lokaal aan de slag te gaan met bevordering van biodiversiteit.

Foto: Hans Dekker

Bermberaad

Het draaiboek is opgesteld door een werkgroep van het Bermberaad bestaande uit Bert Dijkstra (Landschapsbeheer Drenthe) en de enthousiaste vrijwilligers: Charles Houx, Joop Verburg en Gijsbert Six. Het Bermberaad is een samenwerkingsverband van Provincie Drenthe, Drentse gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties en heeft als doel via ecologisch beheer meer bloemrijke soorten en oevers te realiseren.