De kracht van het Noorden biedt perspectief voor economie en welvaart

14 februari 2023

De kracht van het Noorden biedt perspectief voor economie en welvaart

Acht natuur- en milieuorganisaties* zien de regionale kwaliteiten natuur, landschap, ruimte en een schoon milieu als de belangrijkste bases voor een brede welvaart en economisch perspectief voor het Noorden én als essentiële waarde voor heel Nederland. Deze visie staat in het rapport De kracht van het Noorden, dat de organisaties op Valentijnsdag ’23 presenteren.

Download rapport ‘De kracht van het Noorden’

Ook Noord-Nederland staat aan de vooravond van een grote transitie van het landelijk gebied. Naast de noodzakelijke transitie van de landbouw, gaat het om klimaatadaptatie, herstel van de biodiversiteit, verbetering van de waterkwaliteit en het (weer) sturend laten zijn van water en bodem. Daarnaast is op gebied van infrastructuur (spoor) en verstedelijking veel gaande.

Van opgaves naar perspectief

In De kracht van het Noorden schetsen de acht organisaties in woord en beeld hoe een integrale aanpak, vanuit een systeembenadering van landschap en natuur, een aantrekkelijk en duurzaam perspectief biedt. De basis hiervoor ligt in een robuuste en klimaatbestendige waterhuishouding, een stevig natuurnetwerk met een rijke biodiversiteit en een fijnmazig netwerk van landschapselementen. En dat alles gaat hand in hand met een toekomstperspectief voor natuurinclusieve landbouw.

In elke provincie starten dit jaar gebiedsprocessen onder leiding van de provinciale overheden. Rijk en provincies maken eind 2023 in het Programma Landelijk Gebied afspraken om de ruimtelijke puzzel op het gebied van woningbouw, infrastructuur, energie, natuur en landbouw naar de praktijk te vertalen, waarbij water en bodem ook de sturende principes zijn.

Een toekomstbestendig aanbod

‘We streven bij het uitwerken van De kracht van het Noorden naar hernieuwde bondgenootschappen, bijvoorbeeld tussen natuur en landbouw, tussen landschap en recreatie en tussen rust, ruimte en gezondheid. Denkend vanuit het landschap en de natuur zien wij volop mogelijkheden om ook stedelijke opgaven, zoals woningbouw en duurzame mobiliteit, een passende plek te geven in het geheel.’, zegt Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, namens alle partijen. ‘De kracht van het Noorden biedt een wenkend perspectief voor de regio en een toekomstbestendig aanbod voor jonge noorderlingen, voor partijen waarmee wij samenwerken, voor de provincies en uiteindelijk voor de Nederlandse regering’.

* De acht natuur- en milieuorganisaties zijn:

De logo's van de acht deelnemende organisaties

Kiezen voor de Kracht van Drenthe

De visie zoals beschreven in De kracht van het Noorden sluit goed aan bij de 8 groene speerpunten die we voor Drenthe hebben opgesteld in het pamflet Investeren in de Kracht van Drenthe, met de samenwerkende Drentse natuur- en milieuorganisaties. Meer weten over onze speerpunten, of meepraten in het aanstaande Verkiezingsdebat op 7 maart?

Ga naar: ‘Kiezen voor de kracht van Drenthe’

Tags: