Burgerbeweging wil meedenken over zonnevelden mét recreatie, educatie en biodiversiteit

18 juni 2020

Raadpleging Natuur en Milieufederaties:

Burgerbeweging wil meedenken over zonnevelden mét recreatie, educatie en biodiversiteit

Foto: Solarpark de Kwekerij Hengelo (Gld)

Burgers zien de ernst van het klimaatprobleem en tegelijkertijd voelt men zich verantwoordelijk voor de natuur, het landschap en de omgevingskwaliteit. Dat blijkt uit de raadpleging over grootschalige energieopwekking op land die de Natuur en Milieufederaties onder de achterban hebben gehouden.

Lokale energiegroepen en energiecoöperaties nemen in het hele land het voortouw met betrekking tot energiebesparing, zonnepanelen op daken en diverse initiatieven rond grootschalige energieopwekking op land. De Natuur en Milieufederaties zijn daar vaak actief bij betrokken. In het Klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor de betrokkenheid en inbreng van burgers bij grootschalige energieopwekking op land. De afspraken die hierin zijn vastgelegd over participatie en lokaal eigendom van windmolens en zonneparken voor burgers, bieden tal van handvatten om op lokaal en regionaal niveau aan de slag te gaan. Hoewel de burgerbeweging een indrukwekkende staat van dienst heeft met betrekking tot de transitie naar duurzame energie, wacht hen geen gemakkelijke klus.

Steden en bedrijventerreinen
‘Waar vind je dat wij op moeten letten bij de ontwikkeling van zonneparken en windparken op land?’ Met deze vraag peilden de Natuur en Milieufederaties onder 1085 lokale groepen hoe zij aankijken tegen de energietransitie op land. De raadpleging laat zien dat burgers zich enorm betrokken voelen. Ze begrijpen dat de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, onmiskenbare invloed gaat hebben op ons landschap en natuurwaarden. Daarom vindt vrijwel iedereen dat vooral naar de mogelijkheden in steden en bij bedrijventerreinen gekeken moet worden, voordat wind- en zonneprojecten in het buitengebied aan bod komen.

Met aandacht
Verder benadrukt de burgerbeweging het belang om meerdere functies te combineren bij wind- en zonne-energie in het buitengebied. Bij de aanleg moet er voldoende aandacht zijn voor biodiversiteit, landschap en natuur. Overduidelijk komt ook naar voren dat proces- en financiële participatie van omwonenden bij alle grootschalige energieprojecten onmisbaar wordt gevonden.

Energietuinen
Ook de Natuur en Milieufederaties pleiten voor een natuurinclusieve en participatieve energietransitie. Dit stimuleren we bijvoorbeeld met het project Energietuinen, waarbij een multifunctionele en participatieve aanpak dé sleutelwoorden zijn. Met drie pilotprojecten willen de Natuur en Milieufederaties samen met partners en omwonenden inspirerende voorbeelden laten zien van aantrekkelijke locaties, waarbij grootschalige opwek van duurzame energie samengaat met natuur en biodiversiteit, recreatie en educatie, in een mooi en integraal ontwerp.

In Drenthe werken we aan één van die drie proeftuinen: Energietuin Assen-Zuid.