Nieuwe beloningsregeling stimuleert verdere verduurzaming van Drentse melkveehouderij

11 april 2023

Nieuwe beloningsregeling stimuleert verdere verduurzaming van Drentse melkveehouderij

Koeien aan de Dwingelerstroom in Drenthe
Koeien aan de Dwingelerstroom in Drenthe

Ook de komende jaren ontvangen Drentse melkveehouders een beloning voor verduurzaming van hun bedrijf. Dit gebeurt in het kader van Duurzaam Boeren Drenthe, een samenwerkingsproject van de landbouw- en natuur- en milieuorganisaties en de provincie. Voorwaarde voor een beloning is dat melkveehouders goed scoren op duurzaamheidsdoelen voor stikstof, water, bodem en klimaat. 

Duurzaam Boeren Drenthe beloont en ondersteunt boeren op weg naar meer kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschapskwaliteit. De Natuur en Milieufederatie Drenthe is één van de samenwerkingspartners. Het is een vervolg op het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe, dat zich in de afrondende fase bevindt. Bijna een derde van de Drentse melkveehouders nam deel aan de beloningsregeling van het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Aan de nieuwe beloningsregeling kunnen totaal 475 melkveehouders deelnemen, ongeveer de helft van alle melkveehouders in Drenthe. 

Doelgericht werken met KPI’s

Melkveehouders krijgen een beloning voor duurzaamheidsprestaties die worden berekend op basis van 11 zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Dit zijn doelen op het vlak van stikstof, water, bodem en klimaat met daaraan gekoppelde streefwaarden in plaats van opgelegde maatregelen. Melkveehouders worden zo uitgedaagd hun vakmanschap te laten zien, doordat zij zelf kunnen bepalen hoe zij de KPI’s halen. Op dit moment onderzoekt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ook de mogelijkheden voor een KPI-aanpak.

Per deelnemer is er een maximale beloning beschikbaar van 5.000 euro per jaar. Voorwaarde is dan wel dat er maximaal gescoord wordt op alle doelen. Dat is een behoorlijke uitdaging, maar het zijn wel doelen waar goed op te sturen is. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten. Wanneer bijvoorbeeld de stikstofuitstoot wordt verlaagd, is dit niet alleen goed voor de natuur in Drenthe maar gaan vaak ook de kosten omlaag.

Akkerbouw

In het kader van Duurzaam Boeren Drenthe zijn we nog bezig met de ontwikkeling van een beloningsregeling voor de akkerbouw bedrijven. Dit jaar loopt daarvoor nog een pilot met circa 15 akkerbouw- en gemengde bedrijven. Het doel is om in 2024 een regeling open te stellen voor deze groep bedrijven met eigen op maat afgestemde KPI’s.

Uitvoeringsregeling natuur & landschap

Het is helaas nog niet gelukt om in de beloningsregeling specifieke KPI’s voor biodiversiteit en landschapskwaliteit op te nemen. Al is het realiseren van milieudoelen indirect natuurlijk ook goede voor de natuur in Drenthe. In aanvulling op de beloningsregeling op basis van KPI’s volgt er voor Drentse boeren nog wel een uitvoeringsregeling voor de aanleg van landschapselementen.

Duurzame Boeren Drenthe is een samenwerkingsverband tussen de provincie Drenthe, LTO Noord, Drents Agrarisch Jongerenkontakt, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en Agrarische Natuur Drenthe.

Kijk voor meer informatie op de site van Duurzaam boeren Drenthe of in de flyer.