Actieprogramma Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit: initiatieven zijn welkom

21 november 2019

Actieprogramma Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit: initiatieven zijn welkom

De aanpak van de stikstofproblematiek staat volop in de schijnwerpers en het debat over de vergunningverlening rond de Natura 2000 gebieden trekt onze volle aandacht. Tegelijk zijn we ook bezig met de vraag: hoe dan wel.

Voor de landbouw hebben we in Drenthe vorig jaar de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit gepresenteerd. Het belang om op dit spoor met volle kracht voort te zetten is in het licht van de stikstofdiscussie alleen maar groter geworden. De Agenda gaan we de komende maanden verder uitwerken tot een stevig en breed gedragen Drents samenwerkingsprogramma. Initiatieven die hierbij aansluiten zijn welkom.

De ambities van de Agenda

Onze ambitie met de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit is dat rendabele Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven in 2030 behoren tot de koplopers in Nederland wat betreft de kringlooplandbouw én het leveren van een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit. In maart 2019 hebben wij, samen met LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, DAJK, Agrarische Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe, de Agenda gepresenteerd.

In het coalitieakkoord heeft de provincie aangegeven dat zij de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit betrekt bij de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Op verzoek van de provincie werken we de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit nu met de partners uit in een actieprogramma. Met de middelen uit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw kan in 2020 een start worden gemaakt met de uitvoering van het actieprogramma. De inzet is daarnaast  ook nog op zoek te gaan naar aanvullende financiering.

Initiatieven zijn welkom: aanmelden voor 30 november

Voor de invulling van het actieprogramma zijn de samenwerkingspartners op zoek naar Drentse initiatieven en projecten die aansluiten bij de 8 doelen in Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit (zie kader). Initiatieven kunnen zich tot 30 november melden.

 • Doelen Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit

  A) In 2023 is door inspanning van alle partijen de neerwaartse trend van biodiversiteit en landschapskwaliteit omgebogen naar een opwaartse lijn.

  B) In 2023 hebben 500 melkveebedrijven een duurzaam bedrijfsplan inclusief uitwerking van het onderdeel biodiversiteit en landschapskwaliteit opgesteld en in uitvoering.

  C) In 2023 hebben 250 akkerbouwbedrijven een duurzaam bedrijfsplan inclusief uitwerking van het onderdeel biodiversiteit en landschapskwaliteit opgesteld en in uitvoering. Dit duurzaam bedrijfsplan is opgesteld conform de werkwijze voor de melkveehouderij.

  D) In 2023 werken alle grondgebruikers en –eigenaren in de gebieden die daartoe kansen bieden, op gebiedsniveau samen aan het realiseren van biodiversiteit en landschapskwaliteit.

  E) In 2023 passen Stichting Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samen met de provincie Drenthe, de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Vechtstromen en de Drentse gemeenten een systeem van gedifferentieerde pachtregels toe die biodiversiteit en landschapskwaliteit bevorderen.

  F) In 2023 is de inkomensontwikkeling van boeren die bijdragen aan biodiversiteits- en landschapsherstel gelijk aan of beter dan die van boeren die niet meedoen. Deze inkomensontwikkeling is gebaseerd op beloning door de markt, overheden en financiers op basis van geleverde maatschappelijke diensten zoals biodiversiteits- en landschapswinst en diensten op het gebied van de klimaatopgave.

  G) In 2023 weet 80% van de Drentse inwoners dat boeren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan herstel van biodiversiteit en landschapskwaliteit en zijn zij zich ervan bewust dat zij daar zelf als consument en burger aan kunnen bijdragen. h. In 2023 is er voor bovenstaande tussendoelen een goed functionerend monitoringsstelsel dat door alle partijen wordt gedragen.