‘Vogels van de Engbertsdijkvenen’ door Peter van den Akker

‘Vogels van de Engbertsdijkvenen’ door Peter van den Akker

25 januari 2024 - 25 januari 2024
20:00 - 22:00

De Engbertsdijksvenen is een circa 1000 ha groot N2000-gebied in Noordoost- Twente. Het is een afgegraven hoogveengebied waarin Staatsbosbeheer probeert de hoogveenvorming te herstellen. Hiervoor is het gebied door aanleg van dammen opgedeeld in compartimenten, waarin de waterstand op een passend peil wordt gehouden. Van deze vernatting hebben ook veel vogels geprofiteerd; zowel broedvogels, trekvogels als overwinteraars. In deze lezing wordt het voorkomen en de aantalsontwikkeling van de karakteristieke vogels besproken. Hierbij gaat het onder andere om de geoorde fuut, kokmeeuw, wintertaling, kraanvogel, blauwborst, roodborsttapuit, paapje, graspieper, boompieper, veldleeuwerik, blauwe kiekendief, taiga- en toendrarietgans, klapekster en grauwe klauwier.

Terug naar agenda

‘Vogels van de Engbertsdijkvenen’ door Peter van den Akker

Veldkamp 77, Havelte, Netherlands