Achtergrondinformatie Campagne Boer Burger Natuur Drenthe

Achtergrondinformatie Campagne Boer Burger Natuur Drenthe

Boer Burger Natuur Drenthe is gericht op het realiseren van een natuurinclusieve landbouw in Drenthe; meer biodiversiteit en landschapskwaliteit in het agrarische landschap op basis van een duurzaam en rendabele bedrijfsvoering. Betrokkenheid en steun van Drentse inwoners in hun rol als burger en consument is één van de cruciale succesfactoren.

Ter versterking van het programma BBND wordt in 2022 en 2023 een campagne georganiseerd om bewoners en belangstellenden op een creatieve en actieve manier te betrekken en te enthousiasmeren. Boerenerf-sessies, een etalage met succesvolle projecten en initiatieven, een mediacampagne en evenementen maken deel uit van een werkwijze die tot de verbeelding spreekt en een hoog bereik heeft.

De campagne wordt uitgevoerd door enthousiaste professionals, samen met de partners en organisaties die een rol spelen in de stuurgroep en projecten van BBND.

 Voor de campagne zijn voorzien:

  • Een creatieve projectleider met affiniteit voor landbouw, landschap en natuur, kennis van participatieprocessen. Hij/zij geniet het vertrouwen bij de partners en organiseert in goede samenwerking communicatiekracht voor gewenste betrokkenheid en bereik;
  • Een klankbordgroep vanuit de partners die adviseert bij de verdere opzet en uitvoering; bestaande uit een mix van communicatiemedewerkers e.a.;
  • Een werkbudget voor activiteiten en mediastrategie;
  • Mandaat en ruimte om snel en efficiënt te kunnen opereren.

Uitgangspunt voor de opzet is dat de projectleiding in nauwe samenwerking met de partners wordt ingevuld. De projectleider werkt nauw samen / stemt af met het programmamanagement BBND.

Opzet campagneorganisatie

  • Projectleider en communicatiekracht (bij voorkeur gecombineerd in één persoon);
  • Campagneteam van 3 à 5 personen vanuit de partners als meedenkers / advies- en klankbord groep;
  • Projectleider werkt met mandaat binnen de vastgestelde opdracht, ontwikkelt de aanpak en uitvoering, levert voortgangrapportages en is verantwoording verschuldigd aan de stuurgroep BBND.

Kijk voor meer info op www.boerburgernatuurdrenthe.nl