NMF Drenthe Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
Menu
Natuur

Natuur

Drenthe telt tientallen grote en kleine natuurgebieden, waaronder 14 Natura 2000-gebieden met een Europese beschermingsstatus. Elk gebied heeft eigen karakteristieken en bewoners. Deze rijke natuur neemt een centrale plek in ons werk in. Wij zorgen dat kansen en bedreigingen voor de natuur op de politieke en maatschappelijke agenda komen te staan.

Zo hebben we in 2012 in nauwe samenwerking met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een Drentse lobby op touw gezet. Deze lobby was erop gericht om bij bestuurders en een breed publiek draagvlak te verkrijgen voor de inzet van eigen Drentse middelen voor de uitvoering van het natuurbeleid. De gezamenlijke inzet van de natuurorganisaties, in Drenthe o.a. vertaald in de campagne Warmlopen voor de natuur heeft uiteindelijk goede vruchten afgeworpen. Het natuurbeleid is terug op de agenda en landelijk is een aantal bezuinigingen teruggedraaid.

Groenmanifest
Eind 2012 hebben Provinciale Staten van Drenthe besloten om eigen geld te reserveren voor de ontwikkelopgave van natuur op basis van ons Groenmanifest. In dit manifest hebben wij samen met LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een pakket aan voorstellen voor de Drentse natuur en het ammoniakbeleid uitgewerkt. Lees verder.

Vergunningverlening veehouderijbedrijven
In oktober 2013 heeft de provincie de vergunningverlening voor uitbreiding van veehouderijbedrijven stilgelegd, omdat de daarmee gepaarde gaande ammoniakbelasting een bedreiging vormt voor de natuur. Vervolgens hebben de Groenmanifestpartners samen met de provincie een aangescherpt beleidskader stikstof voor de vergunningverlening aan de veehouderij opgesteld. Lees verder.

Advisering
Daar waar de belangen van natuur door ruimtelijke ontwikkelingen in het geding zijn, leveren we inbreng in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen. In veel gevallen doen we dit mede namens of samen met Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Drentse Landschap. Ook leveren we inbreng in de Commissie Landelijk gebied (CLG), een adviesorgaan van de provincie. We verzorgen ook de coördinatie en afstemming van de inbreng van provinciale natuur- en milieuorganisaties.

Natura 2000 / PAS
Wij zijn betrokken bij het opstellen van beheerplannen voor de 14 Drentse Natura 2000-gebieden. Samen met de lokale vertegenwoordigers hebben wij ons ingezet om goede afspraken te krijgen over de bescherming en ontwikkeling van deze natuurparels. Lees verder.

Kijk ook bij ‘meer over dit thema’ voor meer informatie over natuur in Drenthe.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Provincie Drenthe
Nationale Postcode Loterij
CBF