NMF Drenthe Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.
Menu
Inspraakreacties

Inspraakreacties

De Natuur en Milieufederatie Drenthe levert inbreng in een aantal provinciale adviesorganen, zoals de Commissie Landelijk Gebied. Daarnaast verstrekken we gevraagd en ongevraagd adviezen over provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen. In veel gevallen doen we dit mede namens of samen met Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Drentse Landschap.

 

11 augustus 2014
Kantoorpand, appartementencomplex en woningen naast Aalderstroom
Op de locatie van het voormalig taxibedrijf Seubers in Aalden wil de gemeente Coevorden ruimte bieden voor de bouw van een kantoorpand, een appartementencomplex en geschakelde woningen. De betreffende locatie ligt op een prachtige plek aan de rand van het beekdal van de Aalderstroom. Ter plaatse heeft de Aalderstroom een aantal jaren geleden weer haar oude meanderende loop teruggekregen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe is van mening dat het ontwerpbestemmingsplan een te omvangrijk bouwprogramma toelaat, dat niet passend is in het dorpsbeeld Zweeloo-Aalden en een negatief effect heeft op het waardevolle beekdal van de Aalderstroom.  In onze zienswijze hebben wij de gemeente daarom verzocht om het bouwprogramma te heroverwegen en nu geen goedkeuring te verlenen aan het bestemmingsplan voor het kantoorpand, het appartementencomplex en de geschakelde woningen. Ook hebben wij de gemeente verzocht de omgevingsvergunning voor het huidige ontwerp van het kantoorpand niet te verlenen. Lees meer (pdf).)


11 augustus 2014
Reactieve aanwijzing provincie pluimveehouderij Schoonloo
De gemeente Aa en Hunze heeft een vergunning verleend voor uitbreiding van de pluimveetak bij een akkerbouwbedrijf in Schoonloo. De Natuur en Milieufederatie Drenthe had de gemeente in een zienswijze gevraagd geen medewerking te verlenen aan deze uitbreiding van 90.000 naar 168.000 vleeskuikens. Door de uitbreiding wordt pluimveehouderij in plaats van akkerbouw de hoofdtak van het bedrijf. Dit schept een precedent voor andere akkerbouwbedrijven met intensieve veehouderij in de gemeente. Vanwege het landschap en om milieuredenen vinden wij het ongewenst als in de toekomst meer intensieve veehouderijbedrijven in de gemeente ontstaan. Op basis van het provinciaal beleid is deze omschakeling ook niet toegestaan. Om deze reden had de provincie ook een zienswijze ingediend. De 4 ingediende zienswijzen vormden voor de gemeente echter geen aanleiding om de omgevingsvergunning te wijzigen.

Omdat de provincie van mening is dat door de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning het provinciale belang wordt geschaad hebben Gedeputeerde Staten op 24 juli een reactieve aanwijzing gegeven tegen het besluit van de gemeente. Dit betekent in principe dat de omgevingsvergunning niet in stand blijft. Wel is nog beroep mogelijk tegen de reactieve aanwijzing van de provincie. Meer lezen: de Zienswijze (pdf) en de reactieve aanwijzing provincie (pdf).

23 juni  2014
Natuur- en milieuorganisaties kritisch over eerste stap naar mogelijke schaliegaswinning
Wordt er over enkele jaren op diverse plaatsen in Nederland en mogelijk ook in (zuid)Drenthe, naar schaliegas geboord? Het antwoord is nee als het ligt aan vijf landelijke natuur- en milieuorganisaties, waaronder de provinciale Natuur en Milieufederaties. Zij reageerden op de uitgangspunten voor een milieueffectstudie naar schaliegaswinning in Nederland, die minister Kamp ter visie had gelegd. Lees de Samenvatting schaliegas reactie en download onze zienswijze (pdf).

21 juni 2013
Beheerverordening buitengebied De Wolden
De gemeente De Wolden heeft voor het buitengebied een beheerverordening in plaats van een bestemmingsplan opgesteld. Samen met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben wij op het ontwerp gereageerd. In de beheerverordening is zoveel mogelijk de regeling uit het bestaande bestemmingsplan buitengebied overgenomen. Probleem is alleen dat in een beheerverordening slechts beperkte ontwikkelingsmogelijkheden kunnen worden opgenomen. Daardoor is ook de wijzigingsmogelijkheid  voor natuurontwikkeling komen te vervallen. Wanneer in de toekomst gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur worden verworven, is een aanpassing naar de bestemming Natuur dus alleen mogelijk via een zwaardere planherzieningsprocedure. Wij hebben de gemeente gevraagd  om dit met een lichtere (en goedkopere) procedure te regelen.
Ook hebben we de gemeente gevraagd om de plankaart te actualiseren, omdat niet alle natuurgebieden de bestemming Natuur hebben. Lees meer (pdf)

3 mei 2013
Uitbreiding pluimveehouderij in Schoonloo
De gemeente Aa en Hunze is van plan een vergunning te verlenen voor uitbreiding van de pluimtak bij een akkerbouwbedrijf in Schoonloo. De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft de gemeente gevraagd geen medewerking te verlenen aan deze uitbreiding van 90.000 naar 168.000 vleeskuikens. Door de uitbreiding wordt pluimveehouderij in plaats van akkerbouw de hoofdtak van het bedrijf. Dit schept een precedent voor andere akkerbouwbedrijven met intensieve veehouderij in de gemeente. Vanwege het landschap en om milieuredenen vinden wij het ongewenst als in de toekomst meer intensieve veehouderijbedrijven in de gemeente ontstaan. Op basis van het provinciaal beleid is deze omschakeling ook niet toegestaan. Meer lezen (pdf).

18 april 2013
Woonwijk Vledder Noord
De gemeente Westerveld wil een nieuwe woonwijk en een zorgcentrum bouwen aan de noordwestzijde van het dorp Vledder. Samen met Het Drentse Landschap hebben wij onze zienswijze gegeven op het ontwerpbestemmingsplan. In onze zienswijze geven wij aan dat de locatie op de overgang van de Middeleeuwse kerk naar de es naar onze mening te kwetsbaar is om te bebouwen. Ook plaatsen wij vraagtekens bij de realiseerbaarheid van het zorgcentrum en de woningbehoefte. In dit kader verzoeken wij de gemeente om het bestemmingsplan Vledder Noord terug te trekken.
Lees meer (pdf)

25 februari 2013
Structuurvisie Coevorden
Samen met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben we onze zienswijze gegeven op de ontwerp structuurvisie van de gemeente Coevorden. Onze eerdere reacties op het visiedocument en het voorontwerp hadden slechts tot beperkte aanpassingen geleid.
In de zienswijze spreken wij onze waardering uit voor de waarde die de gemeente toekent aan landschap en cultuurhistorie. De waarde van natuur wordt in de structuurvisie echter ondergewaardeerd. Wij hebben de gemeente gevraagd om de verschillende kwaliteiten van de natuurgebieden duidelijker in de tekst te verwoorden en de natuurgebieden ook op de visiekaart aan te duiden.
In de ontwerp structuurvisie is aangegeven dat de gemeente in de omgeving van Weijerswold een nieuw cultuurlandschap wil ontwikkelen in combinatie met allerlei vormen van energiewinning, waaronder windmolens. Wij vragen ons af hoe de gemeente dit wil combineren met het behoud van de kwaliteiten van dit Belvedèregebied. Lees meer (pdf)

22 februari 2013
Bestemmingsplan buitengebied Coevorden
Samen met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben we gereageerd op het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Coevorden. In de reactie spreken wij onze waardering uit voor het feit dat de gemeente werk wil maken van het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. In diverse onderdelen van de regels is een koppeling gelegd met een bijgevoegde Notitie ruimtelijke kwaliteit.
Aan de andere kant zijn wij van mening dat de gemeente zeer onzorgvuldig is omgegaan met de bestemming van natuurgebieden. Veel bestaande natuurgebieden, die in eigendom zijn van Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, hebben een agrarische bestemming gekregen. Meer lezen (pdf)

19 februari 2013
Bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo
Samen met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben wij onze zienswijze gegeven op het ontwerp bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Tynaarlo. Onze zienswijze heeft vooral betrekking op de plankaart. Veel natuurterreinen hebben niet de bestemming Natuur gekregen. Ook zijn niet alle landschapselementen op de plankaart aangeduid. Lees meer (pdf)

2 februari 2013
Verlenging zandwinning Gasselterveld
Samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten hebben we een zienswijze ingediend tegen het voornemen van de gemeente Aa en Hunze om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan Zandwinning Gasselterveld. Op basis van het provinciaal beleid had de zandwinning per 1 januari 2013 beëindigd moeten zijn, omdat deze winning in de Ecologische Hoofdstructuur ligt. De gemeente wil zandzuigbedrijf Gasselte nu tot uiterlijk 1 januari 2015 de ruimte bieden de gecreëerde zanddepots in de oude zandwinplas leeg te halen. De definitieve bestemming Natuurontwikkeling wordt hierdoor pas op 1 januari 2015 van toepassing. Meer lezen (pdf).

21 januari 2013
Megavarkensbedrijf Nijensleek
Al in 2008 hebben wij samen met omwonenden bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van een varkensbedrijf in Nijensleek van circa 4.300 naar 14.000 varkens. In 2010 stemde raad van de gemeente Westerveld tegen het bestemmingsplan voor deze megastal. De gemeente had wel al een milieuvergunning voor 14.000 varkens verleend. De procedure van dit bedrijf kreeg dan ook nog een staartje. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied in juli 2012 heeft de gemeenteraad alsnog de omvangrijke uitbreiding van het varkensbedrijf mogelijk gemaakt. Omdat deze omvangrijke uitbreiding is in strijd is met de Provinciale Omgevingsverordening (POV), hebben wij de provincie opgeroepen actie te ondernemen. Vervolgens kwam de gemeente met een wijzigingsplan voor het varkensbedrijf. Ook dit ontwerpplan was in strijd met de POV, zodat wij opnieuw bezwaar hebben gemaakt. Lees meer 1 – zienswijze (pdf)
Lees meer 2 – agr. bouwkavel (pdf)

11 december 2012
Bestemmingsplan buitengebied Noordenveld
Samen met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben wij onze reactie gegeven op het ontwerpbestemmingsplan buitengebied van de gemeente Noordenveld. Onze reactie heeft onder meer betrekking op het feit dat niet alle eigendommen van de natuurorganisaties zijn bestemd als Natuur. Ook verzoeken wij om een betere bescherming van de landschapselementen. Lees meer (pdf)

5 oktober 2012
Aansluiting Assen TT en oefenterrein Baggelhuizen
Wij hebben onze reactie gegeven op het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe afslag van de A28 naar de TT en het oefenterrein Baggelhuizen. Omdat ten noorden van de aansluiting een faunapassage over de A28 zal worden aangelegd, vragen wij in onze reactie om zo min mogelijk verlichting bij de afslag aan te brengen dan wel gebruik te maken van aangepaste verlichting. Het bos- en heideterrein nabij de Baggelhuizerplas is bestemd voor militair oefenterrein. Wij verzoeken om in de regels vast te leggen dat dit alleen extensief zal worden gebruikt. Lees meer (pdf)

27 juli 2012
Landschappelijke inpassing bedrijventerreinen Beilen
Samen met Het Drentse Landschap hebben we gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan voor de bedrijventerreinen van Beilen. In onze reactie vragen wij aandacht voor de landschappelijke inpassing van de bedrijventerreinen. De noodzaak voor een betere landschappelijke inpassing is wat ons betreft het meest urgent bij bedrijventerrein Dambroeken. Lees meer (pdf)

24 juli 2012
Bestemmingsplan buitengebied Emmen
Wij hebben onze zienswijze gegeven op het ontwerpbestemmingsplan buitengebied van de gemeente Emmen. Het ontwerpplan biedt de mogelijkheid om intensieve veehouderijbedrijven in het veenkoloniale deel van de gemeente te vergroten tot 2,5 hectare. Omdat dit in strijd is met de Provinciale Omgevingsverordening, hebben wij verzocht om deze mogelijkheid te beperken tot 2 hectare. Verder vragen wij in onze reactie om minicampings alleen bij agrarische bedrijven en niet bij woningen toe te staan, omdat er anders overal minicampings kunnen ontstaan. Lees meer (pdf)

16 mei 2012
Bedrijvenpark Toldijk Hoogeveen
De gemeente Hoogeveen heeft het bestemmingsplan voor het bedrijvenpark Toldijk geactualiseerd. Omdat dit bedrijvenpark is gelegen in het beekdal van het Oude Diep hebben wij samen met Het Drentse Landschap op het conceptbestemmingsplan gereageerd. Vanwege het belang van het beekdal van het Oude Diep voor water en natuur  hebben wij de gemeente gevraagd om de actualisering aan te grijpen om de natuurstrook langs het Oude Diep te verruimen. Ook verzoeken wij om de mogelijkheid voor nieuwe reclamezuilen in het beekdal te schrappen. Lees meer (pdf)

8 mei 2012
Boscompensatie ’t Wildryck nog niet geregeld
Samen met Staatsbosbeheer hebben we gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan voor Recreatiepark Landgoed ’t Wildryck in Diever. Het recreatiepark wil op het bestaande terrein 82 recreatiewoningen bouwen. Een deel van de recreatiewoningen wordt op de huidige camping gebouwd. 38 recreatiewoningen komen in een bestaand bosperceel. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen het feit dat de compensatie van dit bos nog niet geregeld is. Meer lezen (pdf).

17 april 2012
Structuurvisie Hoogeveen 2.0
De gemeente Hoogeveen heeft haar structuurvisie geactualiseerd en op onderdelen bijgesteld. We hebben mede namens Het Drentse Landschap op de conceptvisie gereageerd. Positief is dat de gemeente het lef heeft om de groeicijfers van de bevolking naar beneden bij te stellen en ook de ontwikkeling van een bedrijventerrein te laten vervallen. Wel hebben wij de gemeente gevraagd om een visie op natuur te formuleren, omdat een duidelijke visie op dit thema ontbreekt. Lees meer (pdf)

2 januari 2012
Norgerbrug en omgeving
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten een zienswijze ingediend op de ontwerpbestemmingsplannen Norgerbrug en omgeving. Eerder in de procedure hebben we ook al op de plannen van Assen en Midden-Drenthe gereageerd. Wij blijven bezwaar houden tegen het nieuw wegtracé. Dit tracé gaat met een ruime bocht om Norgerbrug heen en wordt gecombineerd met een maximaal ruimtebeslag voor woningbouw. Wij zijn van mening dat de beste oplossing is om de weg vanaf de huidige Smilderrotonde door te trekken over de Drentsche Hoofdvaart. In combinatie hiermee kan een woningbouwvariant worden uitgewerkt. Lees meer (pdf)

Inpassingsplan bedrijventerrein Gasselternijveen
Voor het bedrijventerrein in Gasselternijveen (Vogelshemweg) is een plan opgesteld dat moet leiden tot een betere aansluiting van het terrein bij het omliggende landschap. Het plan is gemaakt door de Natuur en Milieufederatie Drenthe, in samenwerking met het Drents Plateau, de gemeente Aa en Hunze en Het Drentse Landschap. Omwonenden van- en ondernemers op het terrein zijn erbij betrokken.

Voordat het plan tot uitvoering wordt gebracht kan iedereen het in de periode van 15 tot en met 22 december 2011 inzien. Dit kan bij de gemeente Aa en Hunze en via onderstaande links:

Vragen over, of reacties op het landschappelijk inpassingsplan kunt u tot en met 23 december mailen naar: info@nmfdrenthe.nl ter attentie van Frank Hart.

13 oktober 2011
Hippisch centrum Woldenpark
In de gemeente De Wolden is een grootschalig plan in voorbereiding voor de vestiging van een hippisch centrum in de omgeving van Gijsselte. Naast het hippisch centrum omvat het plan voor het Woldenpark onder meer 500 recreatiewoningen, een hotel, congrescentrum, casino en renbaan. Samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten hebben wij onze bezwaren tegen dit megalomane plan geuit. Wij zijn van mening dat dit Woldenpark afbreuk doet aan het plattelandskarakter van de gemeente De Wolden. Lees meer

12 januari 2010
Paardenbakken Coevorden
De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het Drentse landschap behouden blijft. Paardenbakken die in een kwetsbaar landschap staan of waarbij gebruik is gemaakt van witte hekken en/of linten kunnen op een storende manier opvallen in het landschap. Daarom zijn we blij dat de gemeente Coevorden beleid heeft geschreven met voorschriften voor paardenbakken in de vorm van een facetbestemmingsplan. We hebben een reactie geschreven waarin we onze waardering daarvoor uitspreken en waarin we een aantal suggesties doen om het beleid nog sterker neer te zetten. Lees meer

18 november 2009
Motorcrossterrein Zuidwolde
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is tegen het illegale motorcrossterrein in een natuurgebied langs de N48 bij Zuidwolde. In het natuurgebied komen beschermde dieren voor, waaronder dassen en heikikkers. Verder ligt er een vennetje met bijzondere planten. Een natuurgebied is wat ons betreft geen locatie waar met motoren gecrost kan worden. De gemeente De Wolden en provincie willen het motorcrossterrein legaliseren. De gemeente heeft er eind 2009 een nieuw bestemmingsplan voor opgesteld, zodat het gebied verandert van een natuurgebied in een motorcrossbaan. Wij hebben een zienswijze geschreven tegen dit ontwerpbestemmingsplan. Lees meer

Bestemmingsplan buitengebied Westerveld
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft een inspraakreactie geschreven naar aanleiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Westerveld. Het plan lag in januari 2010 ter inzage. We gaan in onze brief onder meer in op de wijze waarop de kwaliteit van het landschap beschermd wordt in het plan en we hopen dat de gemeente onduidelijkheid bij belangentegenstellingen tussen o.a. natuur en recreatie kan wegnemen. Bijvoorbeeld hoe gaat de gemeente de natuurwaarden in een natuurgebied beschermen wanneer een camping daar wil uitbreiden. Verder vinden we dat de gemeente strengere regels kan opstellen bij uitbreiding van agrarische bedrijven en recreatiebedrijven, zodat er meer rekening gehouden kan worden met de kwaliteit van het landschap. Lees meer >>

Omgevingsvisie Drenthe
De provincie heeft haar ruimtelijk, milieu-, water- en verkeersbeleid tot 2020 beschreven in de Omgevingsvisie Drenthe. In het traject tot aan de vaststelling van de visie heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen met de terreinbeherende organisaties haar inbreng geleverd. Lees meer

29 januari 2010
Beter alternatief voor Norgerbrug
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft samen met de terreinbeheerders een reactie gegeven op de plannen voor de gebiedsontwikkeling rondom de Norgerbrug. Het gekozen tracé voor de nieuwe wegverbinding roept allerlei vragen en bezwaren op. Er lijkt gekozen te zijn voor de meest ingrijpende oplossing met onnodig veel ruimtebeslag. Er is een alternatieve, veel logischer en minder ingrijpende oplossing voor de verkeersafwikkeling richting Norg. Dit betreft het doortrekken van de bestaande rotonde bij het buurtschap Kloosterveen over de Drentsche Hoofdvaart en vervolgens via een brug over de Norgervaart. Lees meer

12 mei 2009
Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo
De Natuur en Milieufederatie Drenthe en de terreinbeheerders hebben hun waardering uitgesproken voor het voorontwerp Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Tynaarlo. Het LOP is een ambitieus plan. Bovendien krijgt het de status van Structuurvisie. Dit betekent dat het landschap straks volwaardig in de afweging wordt meegenomen bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Lees meer

28 mei 2009
Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden
De Natuur en heeft samen met andere natuur- en milieuorganisaties met gemengde gevoelens gereageerd op het ontwerp Intergemeentelijk Structuurplan (IGS) Leek-Roden. Ondanks de verbeteringen ten opzicht van het voorontwerp, levert het ontwerp nog steeds knelpunten op voor natuur en landschap. Dit hangt samen met de omvangrijke woningbouwopgave van ruim 5.800 woningen, die als uitgangspunt is gehanteerd. De belangrijkste angels kunnen uit het plan worden gehaald door de woningbouwopgave naar beneden bij te stellen. Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Provincie Drenthe
Nationale Postcode Loterij
CBF