Zonneparken moeten passen bij Drenthe

26 april 2018

Zonneparken moeten passen bij Drenthe

In Drenthe zijn veel plannen voor zonneparken en er komen er steeds meer. Een ontwikkeling die bij kan dragen aan een toekomstig energieneutraal Drenthe, maar het moet wel in samenspraak met omwonenden en passen in het Drentse landschap. Dat is het standpunt van de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Veruit de meeste actuele initiatieven voor grote zonneparken zijn afkomstig van ontwikkelaars, grondeigenaren en energiebedrijven die vooral  uit lijken te zijn op forse rendementen. Dit vinden we een voor Drenthe ongewenste ontwikkeling. In samenspraak met de Drentse natuur- en milieuorganisaties en de lokale energiecoöperaties maken we ons daarom sterk voor zonneparken die passen bij Drenthe; zowel bij de bewoners, als bij het landschap.

De komende tijd gaan we daarom binnen onze Broedplaats voor een mooier Drenthe aan de slag met het thema ‘Zonneparken passend bij Drenthe’. Tot de zomer van dit jaar organiseren we diverse activiteiten in dit kader:

Naast deze meer zichtbare activiteiten maken we ons ook ‘achter de schermen’ hard voor bewonersparticipatie bij en landschappelijke inpassing van zonneparken. Onder andere door kennis en standpunten in te brengen bij de ontwikkeling van gemeentelijke beleidskaders. We voeren gesprekken met ontwikkelaars en gemeenten over concrete plannen en adviseren en ondersteunen omwonenden. Ook pleiten we voor een actievere rol van de provincie Drenthe bij het voorkomen van een wildgroei van zonneparken, onder andere via de vernieuwde Omgevingsvisie die nu ter inzage ligt.

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie, achtergronddocumenten en een overzicht van recente publicaties over dit thema.