Voor windenergie, tegen windplannen Oostermoer en De Drentse Monden

21 februari 2012

Voor windenergie, tegen windplannen Oostermoer en De Drentse Monden

De Natuur en Milieufederatie Drenthe gaat zich actief verzetten tegen de windmolenplannen van het Rijk in het veenkoloniale gebied in Drenthe. De plannen gaan uit van een te groot aantal molens en de betrokkenheid van bewoners bij de plannen ontbreekt. Wij blijven voorstander van de plaatsing van windmolens in de Veenkoloniën. Maar het landschap en de inwoners moeten het uitgangspunt vormen bij het maken van windplannen.

Maat is zoek
Het Rijk is onlangs gestart met de formele procedure voor windpark Oostermoer in de gemeente Aa en Hunze. In juni 2011 was de formele procedure al gestart voor windpark De Drentse Monden in de gemeente Borger-Odoorn. De twee windparken grenzen aan elkaar en hebben volgens de startnotitie een gezamenlijke omvang van 420 tot 600 MW. Opvallend is dat de startnotitie uitgaat van een ondergrens van 420 MW. Daarmee is de maat van deze plannen volstrekt zoek. Als je bij voorbaat uitgaat van zo’n hoeveelheid, zoek je een maximale confrontatie met het landschap en de bewoners in het gebied.

Draagvlak windenergie onder druk
Daar komt nog bij dat in het aangrenzende gebied in Groningen het windpark N33 in voorbereiding is, met een omvang van minimaal 120 MW. Bovendien zijn er ook in de gemeente Emmen plannen in de maak voor een windpark van meer dan 100 MW. Voor al deze windparken groter dan 100 MW is het Rijk het bevoegd gezag.

Het Rijk heeft de deur voor dit soort plannen nog steeds wagenwijd openstaan. Projectontwikkelaars en grondeigenaren springen daar graag op in. Niet het landschap maar de grondposities en afspraken tussen projectontwikkelaars en boeren bepalen dit proces. Het Rijk heeft nog geen ruimtelijke visie op de plaatsing van de molens en kan en wil nu geen nee zeggen.

Omwonenden worden op geen enkele wijze vroegtijdig bij de planvorming betrokken en mogen slechts reageren op wat er door anderen voor ‘hun’ gebied is bedacht. Dit alles heeft tot gevolg dat de positieve stemming rond windenergie in dit gebied hard is omgeslagen. Dat is zeer te betreuren, want windenergie bevat voor dit gebied zeker ook kansen. Maar het proces moet daarvoor wel radicaal anders.

Nieuwe aanpak frisse doorstart
Provincie, gemeenten, bewoners en maatschappelijke organisaties moeten het initiatief terugnemen en gezamenlijk ontwerpen hoe duurzame energie in de Veenkoloniën kan worden opgewekt. Zo’n energieperspectief omvat ook andere vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie. Maar windenergie heeft daarin wel een belangrijke plaats.

Het besluit over het uiteindelijke energieontwerp moet in de regio zelf genomen worden. De gebiedsvisie die de provincie en gemeenten aan het ontwikkelen zijn, biedt hiervoor prima aanknopingspunten. Maar ook hier zijn de overheden tot nu toe zelf mee aan de slag. Van actieve participatie is nog geen sprake. Bewonersbetrokkenheid gaat verder dan alleen het af en toe informeren over de stand van zaken.

De deur die het Rijk voor nieuwe plannen van meer dan 100 MW nog heeft openstaan, moet zo snel mogelijk dicht. Hiervoor is de Minister of Tweede Kamer aan zet. De nu al ingediende plannen kunnen meelopen in de regionale ontwerpopgave wanneer de omvang van de voorgenomen windparken wordt aangepast. Provincie en gemeenten moeten er dan voor zorgen dat hun visie ook meer status krijgt. Bij voorkeur in de vorm van een structuurvisie Energie en wind voor de hele Veenkoloniën.

Startnotitie windpark ter inzage
Zolang het Rijk haar plannen in de huidige vorm doorzet, gaan wij ons daar tegen verzetten. Op dit moment ligt de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau (ook wel ‘startnotitie’ genoemd) voor het windpark Oostermoer, in samenhang met windpark De Drentse Monden ter inzage. Iedereen kan tot en met 1 maart a.s. zijn zienswijze kenbaar maken.

De komende tijd blijven wij ons ook sterk maken voor een andere aanpak. Hiervoor gaan wij het overleg aan met alle betrokkenen in het gebied. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Meer informatie