Wateropgave Reestdal de dupe van bezuinigingen op natuur

17 februari 2011

Wateropgave Reestdal de dupe van bezuinigingen op natuur

Via een natuurestafette vraagt de coalitie van Drentse natuur- en milieuorganisaties deze week aandacht voor de gevolgen van de bezuinigingen op het natuur- en plattelandsbeleid. Op donderdag 17 februari deed de estafette het Reestdal aan.

Tijdens de wandeling met bestuurders, belanghebbenden en (aankomend) statenleden bleek dat de bezuinigingen niet alleen nadelig zijn voor de natuur. Ook het realiseren van de wateropgave komt op losse schroeven te staan. Het risico op wateroverlast in de stad Meppel kan hierdoor niet worden opgelost.

Het nieuwe kabinet heeft de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid bij de provincies neergelegd. Tegelijkertijd is er veel minder geld voor natuurbeleid en plattelandsbeleid in het algemeen.  (Natuur en Milieufederatie Drenthe),  (Landschapsbeheer Drenthe), Marga Kool (dijkgraaf Reest en Wieden), Arend Steenbergen (LTO Noord) en lijstrekker Gabriëlle van Dinteren (GroenLinks) en kandidaatstatenlid Ard van der Tuuk (PvdA) bespraken donderdag al wandelend de gevolgen van de bezuinigingen voor het Reestdal.

Het Reestdal behoort tot de meest waardevolle beekdalen in Drenthe. Omdat de Reest de grens vormt tussen Drenthe en Overijssel, mocht de beek nooit verlegd worden en is deze nooit rechtgetrokken. In het Drentse deel van het beekdal is inmiddels ruim 75% van de grond verworven als natuurgebied.

Door de bezuinigingen is er geen geld meer om de resterende landbouwenclaves in het beekdal te verwerven. Marga Kool legde uit dat hierdoor ook de waterdoelen niet kunnen worden gerealiseerd. Zolang de laatste landbouwenclaves niet zijn verworven, kan de waterstand in het beekdal niet worden verhoogd. De verdroging van het gebied kan dan niet worden opgelost.

Marga Kool, die in de omgeving is opgegroeid, gaf aan dat de gronden langs de beek vroeger in de winter allemaal onder water stonden. “Waterschap Reest en Wieden heeft samen met andere partners een project uitgewerkt, dat gericht is op het realiseren van waterberging in het beekdal. Als de landbouwenclaves niet kunnen worden aangekocht dan kunnen wij ook de waterberging niet realiseren.”

Waterberging is noodzakelijk om te voorkomen dat de stad Meppel in de toekomst opnieuw te maken krijgt met wateroverlast, zoals in 1998 het geval was.

Arend Steenbergen meldde dat ook de landbouw belang heeft bij voldoende geld voor het plattelandsbeleid. Vanuit het plattelandbeleid wordt namelijk ook de landbouwstructuurversterking betaald.

In het Reestdal is in de loop der jaren tussen alle partijen consensus ontstaan en wordt in samenwerking gewerkt aan de realisering van natuur, de wateropgave, het opheffen van knelpunten voor de landbouw en de ontwikkeling van landschap en recreatie. Of er straks nog geld is om het eindresultaat van deze samenwerking te verzilveren is de vraag.

Zondag 20 februari slotmanifestatie Zondag wordt de campagne Warmlopen voor Natuur in Drenthe afgesloten met een manifestatie bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Vanaf zes locaties wandelen de deelnemers naar het bezoekerscentrum, waar tussen 14.00 en 15.00 uur de gezamenlijke manifestatie plaatsvindt.

Voor meer informatie: Kijk op www.warmlopenvoornatuur.nl. Ook roepen de organisaties iedereen op om hun handtekening te plaatsen via warmlopenvoornatuur.nl.