Verkiezingsoproep voor Drents Energieakkoord

30 januari 2018

Verkiezingsoproep voor Drents Energieakkoord

Terwijl in Parijs het water letterlijk aan de lippen staat en de gevolgen van gaswinning veel aandacht trekt maken we ons in Drenthe op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maart bepalen we wie straks onze lokale belangen mogen vertegenwoordigen. De energie- en klimaatopgave zal ook de komende periode van gemeenten grote bestuurlijke inzet vragen. Het zal een topprioriteit worden in de bestuursprogramma’s, dat kan haast niet anders…

Wij pleiten voor een Drents energieakkoord waarin gemeenten samen met bedrijfsleven, publieke organisaties, provincie en inwoners de extra inzet voor de komende jaren vastleggen. Ook de ruimtelijke gevolgen van het energiebeleid moeten een plaats krijgen in dit akkoord.

We moeten voorkomen dat problemen bij de buurman of buurgemeente op het bord worden gelegd. Of dat de markt en energiebedrijven in het wilde weg hun gang kunnen gaan. De ervaringen met wind, zon en gaswinning laten zien dat er – naast krachtige regie – ook grote behoefte is aan meer gedeelde verantwoordelijkheid. Gedeelde verantwoordelijkheid in de oplossingen, maar ook in lusten en lasten. Van gemeenten mogen we toch verwachten dat ze hierin mede het voortouw nemen.

Meer windmolens?

De provincie Drenthe heeft inmiddels de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok gegooid. In de Ontwerp-Omgevingsvisie die zij heeft gepresenteerd, stelt ze dat er in Drenthe 20 PJ duurzame energie moet worden opgewekt om de klimaatdoelen te halen. Dat zijn omgerekend 750 windmolens of ruim 9000 hectare zonnepanelen. De provincie streeft naar een mix waarin ook biomassa en bodemwarmte een rol spelen, maar laat nog volledig open waar en hoe daar de komende periode invulling aan moet worden gegeven. Een open uitnodiging die toch ook de nodige vraagtekens oproept. Bij zon en wind spelen markt en grondbezitters een grote rol en hebben bewoners nog te vaak het nakijken. De ruimtelijke gevolgen zijn groot en te ingrijpend om alleen aan de initiatiefnemers over te laten. Ook rond de ‘kleinere’ gaswinning ontstaat -terecht- inmiddels de nodige rumoer. Wordt er nu meer en sneller uit Drenthe gewonnen om de klappen in Groningen op te vangen? En mogen de Drentse overheden dat ook mede bepalen?

Dweilen met de kraan open

Het belangrijkste is, wat ons betreft, dat we het energiegebruik terugdringen én de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen omlaag schroeven. Dat vraagt een stevige inzet van alle betrokken partijen. Wederom spelen gemeenten hierin een grote rol.

Het resultaat van alle Drentse inspanningen bepaalt ook hoeveel we onderaan de streep nog duurzaam moeten opwekken. De vraag is dus concreet: “Hoeveel energie gaat elke gemeente de komende tijd binnen de woningbouw besparen?”. Maar ook het bedrijfsleven is hier aan zet. In Drenthe hebben we het dan onder andere over de kolengestookte(!) grasdrogerij in Ruinerwold, de oliewinning in Schoonebeek, de melkfabriek in Beilen en het chemiecluster in Emmen. Iedereen moet zijn aandeel gaan leveren.

Op naar een regionaal Energieakkoord

Het bepalen van wie, waarvoor aan zet is; dat is de uitdaging. Op landelijk niveau kennen we daarvoor het Energieakkoord. De doelstelling wat betreft energiebesparing in het Energieakkoord gaat tot 2020-2023. Er is dus een opvolger nodig. Daar wordt dit jaar aan gewerkt. Het nieuwe kabinet verwacht een grote provinciale bijdrage in de vorm van regionale energiestrategieën. Over de concrete invulling daarvan bestaat nog veel onduidelijkheid. Ook hier ligt de bal onder anderen bij de gemeenten.

De regio aan zet

Wij vinden dat we als regio deze handschoen moeten oppakken. Voor de verkiezingen zullen alle partijen hun inzet op gebied van klimaat en energie naar de kiezers duidelijk moeten maken. Direct na de verkiezingen moeten nieuwe bestuurders dit vertalen naar het gemeentelijke bestuursprogramma. We roepen gemeenten, provincie en bedrijfsleven op dit samen met maatschappelijke organisaties te vertalen naar een Drents energieakkoord. In dit akkoord hebben zowel lange termijn energievoorziening als de ruimtelijke opgaven en acties op korte termijn een plek gekregen. Ook de afspraken over uitwerking in de omgevingsvisie kunnen hierin een plaats krijgen. Met gezamenlijke inzet kan dat voor het einde van het jaar rond zijn. Dus: schouders eronder en morgen aan de slag.

Meer info

Voorbeeld: Gelderse Energieakkoord
Omgevingsvisie provincie Drenthe