Vergisting natuur- en bermgras goed voor klimaat

8 december 2011

Vergisting natuur- en bermgras goed voor klimaat

Attero en Natuur en Milieufederatie Drenthe sluiten gras-akkoord

Attero en de Natuur en Milieufederatie Drenthe gaan zich samen sterk maken voor het vergisten van natuur- en bermgras. De vergisting van deze grassen levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van het vrijkomen van broeikasgassen. Bovendien biedt het ook bedrijfseconomische kansen. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek die op initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met Attero is uitgevoerd door Ecofys.

Als resultaat van dit akkoord gaat Attero als bedrijf een aantal praktijkexperimenten starten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het combineren van vergisting van groente-, fruit- en tuinafval met gras. De natuur- en milieufederatie en Attero gaan samen in overleg met natuurbeheerders en gemeenten na hoeveel gras er in Drenthe vrijkomt en aan een vergistingsinstallatie geleverd kan worden.

Nu blijft gemaaid berm- en natuurgras vaak liggen of wordt afgevoerd en op een minder milieuvriendelijke wijze verwerkt. Als we het bestaande aanbod aan natuur- en bermgras en de vergistingsinstallaties op een slimme en economische manier aan elkaar verbinden, ontstaat een aantrekkelijk plaatje waar natuur, klimaat en economie van profiteren. Vergisting van gras bij Attero kan wel tot 5.000 ton CO2-emissie extra voorkomen.

Eerder is al afgesproken dat Attero zijn rookgasreinigingsinstallatie in Wijster zal aanpassen. Dat betekent een reductie van 11.150 ton CO2. Deze aanpassing wordt in 2012 uitgevoerd.

Gras-akkoord
Attero en de natuur- en milieufederatie hebben hun samenwerking en vervolgacties vastgelegd in een gras-akkoord. Deze samenwerking vloeit voort uit het ‘Akkoord van Wijster’ dat in november 2010 werd gesloten. In dit Akkoord van Wijster is afgesproken dat Attero samen met de provincie en de Natuur en Milieufederatie Drenthe werk maakt van het verminderen van de CO2-uitstoot op en bij de locatie Wijster.

CO2-ambitie
Dit initiatief maakt tegelijkertijd deel uit van het landelijke project ‘CO2-ambitie’. Het project CO2-ambitie heeft als doel het verminderen van grote CO2-bronnen. Daarbij werken de natuur- en milieufederaties samen met een aantal bedrijven, waaronder Attero in Wijster, Douwe Egberts in Utrecht en Zeeland Refinery in Vlissingen.