Van oud naar nieuw?

18 december 2018

Van oud naar nieuw?

Het einde van dit jaar nadert. Een mooie tijd voor bezinning – en vooruitkijken..

We kijken in ieder geval uit naar een ambitieus landelijk klimaatbeleid. De Natuur en Milieuorganisaties hebben hiervoor recentelijk de noodklok geluid. We dringen aan op een akkoord waarin het beprijzen van de CO2 uitstoot en een gelijke verdeling van lusten en lasten gaan zorgen voor de gewenste doorbraak in onze energiehuishouding. Bij het ter perse gaan van onze decembernieuwsbrief zijn de laatste schermutselingen hierover met het ‘groenste kabinet aller tijden’ nog gaande. Eén ding weten we alvast zeker: er moeten links- of rechtsom nog heel veel tanden bij worden gezet.

De zomer

Na de eerdere hoosbuien heeft de extreme droogte dit jaar ons goed laten voelen hoe de klimaatverandering inmiddels op ingrijpende wijze dicht bij huis is gekomen. Dat betekent dat we opnieuw naar onze waterhuishouding moeten kijken. Nieuwe deltaplannen zijn nodig en in Drenthe is het tijd om nog zuiniger te zijn op ons blauwe goud. Onze zoetwatervoorraad, bovenstrooms op het Drentse Plateau, moeten we koesteren.

Gasbesluit

Ook het gasbesluit maakt 2018 tot een historisch jaar. Met een scherpe bocht heeft het kabinet besloten de winning vanuit Slochteren drastisch omlaag te brengen. Tegelijkertijd maakt dat het belang van de ‘kleinere velden’ en daaraan gekoppelde winningen en de gasopslag weer veel groter. Die velden liggen ook in Drenthe en de onrust over deze winningen heeft inmiddels ook in onze provincies manifeste vormen aangenomen. Wij blijven ons daarom inzetten om het gesprek over de nut en noodzaak van deze fossiele winningen te voeren en pleiten voor een meer gefaseerde winning met de hand aan de kraan. We kunnen nog niet direct van het aardgas af, maar we mogen de omgeving nooit uit het oog verliezen.

Energieneutraal wonen

Een prachtige opsteker is dat de beweging naar energieneutraal en gasloos wonen sterker is geworden. Het Drentse Energieloket kijkt dan ook met tevredenheid terug op de toename van het aantal vragen. Ook de snelle groei van de zonne-energie mogen we vieren. We blijven we ons echter óók inzetten voor een andere aanpak van de ontwikkeling van zonneparken. De positieve reacties op ons manifest bieden daarvoor mooie aanknopingspunten.

Biodiversiteit

2018 is ook het jaar waarin de insecten volop in de schijnwerpers zijn gekomen. Met de bij als icoonsoort voor de beweging naar minder bestrijdingsmiddelen en biodiversiteitsherstel. Heel Drenthe zoemt inmiddels van bloemrijke initiatieven. De noodsignalen over insectensterfte brengen boeren en natuurbeschermers ook op nieuwe wijzen tot elkaar. Een positieve ontwikkeling met nieuwe samenwerkingen in het verschiet.

Een jaar waarin (nog) veel (meer) gebeurd is en een jaar waarin natuur- en milieubelangen de volle aandacht hebben. Dat moet ook wel, want ondertussen klikt de klok gestaag door. We kijken dan ook met veel nieuwe energie vooruit naar het jaar 2019 waarin we samen met u graag verder werken aan een mooie en schone toekomst. Met als één van de eerste agendapunten: de provinciale Statenverkiezingen. Daar komen we in het nieuwe jaar dan ook zeker op terug.

Wij wensen iedereen alvast heel fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en veel goede vooruitzichten toe.